Slutrapportering

För att slutrapportera ert projekt inom Europeiska Solidaritetskåren ska ni använda ett online-verktyg som kallas Mobility Tool+. Här får ni information om hur ni går tillväga och vad som är viktigt att tänka på. 

Att tänka på i korthet 

Declaration of Honour 

Declaration of Honour (DoH) ska undertecknas av sökande organisations firmatecknare/legal representative. Signaturen i DoH får INTE vara inklistrad i dokumentet – förtyckt namn och signatur ska självfallet överensstämma.

Kostnader som ska redovisas med kvitton

Eventuella kostnader ni beviljats för ”Exceptional Costs” och ”Complementary Activities” ska alltid redovisas med kvittokopior på slutrapportsnivå. Bifoga en sammanställning över kostnaderna där de aktuella summorna anges i EURO (använd inköpstillfällets växlingskurs vid översättning från SEK). OBS! Var noga med att spara kvitton på de inköp som görs med projektets medel eftersom dessa kan komma att krävas in för redovisning vid en eventuell fördjupad kontroll eller revision av projektet.

PASS/Volontärdatabasen

Vid genomförande av volontärprojekt, tänk på att lägga in deltagarna/volontärerna i PASS så snart som möjligt (i ESC31: Solidaritetsprojekt ska de läggas in redan i ansökningsstadiet).

Bifoga underskriven deltagarlista

Signerad deltagarlista med namn, födelsedatum och e-postadress ska bifogas för varje aktivitet.
Mall för deltagarlista på engelska

Hör av er till MUCF vid ändringar 

Oförutsedda händelser i projekt kan alltid inträffa (till exempel flytt av aktivitetsdatum, byte av volontärer etc.) men då är det viktigt att höra av sig till handläggare på MUCF och få eventuella ändringar i projektet godkända. Detta för att inte riskera att göra otillåtna ändringar som kan leda till att organisationen blir återbetalningsskyldig av projektmedel.

 

Europeiska Solidaritetskåren logotyp