Skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer

Ungdomsstyrelsen ställer sig generellt positiv till förslagen som läggs i promemorian. Det är centralt att säkerställa skyddet för hotade och förföljda personer och att de brister som finns med den gällande ordningen åtgärdas.