Skola, utbildning och lärande

Att unga skaffar sig utbildning är en del i förverkligandet av det ungdomspolitiska målet att unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.
Elever i ett klassrum

Vårt arbete med skola, utbildning och lärande

Vi arbetar med att ta reda på hur situationen för ungas utbildning ser ut i dag. Vi har bland annat undersökt ungas inflytande i skolan och hur väl unga når utbildningsmålen.

Unga och utbildning

  • Andelen behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram var 87 procent läsåret 2013/14.
  • Andelen unga i åldern 16–24 år som inte studerade och inte hade fullföljt en utbildning motsvarande minst 2-årig gymnasieutbildning var 7,0 procent 2013.
  • 80 procent av eleverna år 2012 ansåg att de flesta eller alla lärare behandlar tjejer och killar rättvist.

Valår i klassrummet

Under valåret 2014 hade vi i uppgift att främja ungas intresse för demokrati och möjlighet att delta i politiska processer samt att stimulera till samtal om politik i skolan. Det gjorde vi bland annat genom att organisera skolval inför Europaparlaments- och riksdagsvalet. För lärare har vi även tagit fram metodmaterialet Prata politik! och magasinen Valår i klassrummet.

Ungas inflytande i skolan

Varje skola är skyldig att arbeta aktivt med elevinflytande. Friheten att välja olika utbildningsinriktningar är mycket stor och enligt vår senaste attityd- och värderingsstudie Unga med attityd från 2013 är valet av utbildning det område i livet som unga upplever att de har störst inflytande över.

Det blir allt vanligare att missnöjda elever väljer att byta skola istället för att påverka genom klass- eller elevråd.

Sammantaget visar våra studier av skolan att det fortfarande finns brister i elevernas inflytande över det egna lärandet. Det formella elevinflytandet finns men har en relativt marginell roll i skolans vardag.

Ta reda på hur ungas skolsituation ser ut i din ort

Hur är ungas möjligheter till utbildning där du bor? Vad har de för framtidsplaner? Det kan din kommun ta reda på genom att delta i ungdomsenkäten Lupp. Idag har cirka hälften av landets kommuner gjort Lupp.

Ungdomsenkäten Lupp - ta reda på hur det ser ut just där du bor

Statistik om unga

Ta reda på mer om ungas utbildningssituation i webbportalen Ungidag.se. Där hittar du den senaste statistiken om unga från tolv myndigheter och Riksidrottsförbundet.

ungidag.se