Skola, utbildning och lärande

Ett ungdomspolitiskt mål är att unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Att unga skaffar sig utbildning, är en del av målet. 

Elever i ett klassrum

Vårt arbete med skola, utbildning och lärande

Vi arbetar med att ta reda på hur ungas utbildning ser ut i dag. Vi har bland annat undersökt ungas inflytande i skolan och hur väl unga når utbildningsmålen.

Unga och utbildning

  • Andelen behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram var 83 procent läsåret 2015/16.
  • Andelen unga i åldern 16–24 år som inte studerade och inte hade fullföljt en utbildning motsvarande minst 2-årig gymnasieutbildning, var 7 procent 2015.
  • 85 procent av eleverna ansåg 2015 att de flesta eller alla lärare behandlar tjejer och killar rättvist.

Webbportalen Ungidag.se

Skolval 2018 och 2019

MUCF hade i uppdrag att förbereda skolval i samband med riksdagsvalet 2018 och Europaparlamentsvalet 2019. ​Skolval är en möjlighet att undersöka demokratin och ett sätt att pratat politik och demokrati i skolan.

Resultat i Skolval 2019

Resultat i Skolval 2018

Ungas inflytande i skolan

Varje skola är skyldig att arbeta aktivt med elevinflytande. Friheten att välja olika utbildningsinriktningar är mycket stor och enligt vår senaste attityd- och värderingsstudie, Unga med attityd (2013), är valet av utbildning det område i livet som unga upplever att de har störst inflytande över.

Det blir allt vanligare att missnöjda elever väljer att byta skola istället för att påverka genom klass- eller elevråd.

Sammantaget visar våra studier av skolan att det fortfarande finns brister i elevernas inflytande över det egna lärandet. Det formella elevinflytandet finns men har en relativt marginell roll i skolans vardag.

Ta reda på hur ungas skolsituation ser ut på din ort

Hur är ungas möjligheter till utbildning där du bor? Vad har de för framtidsplaner? Det kan din kommun ta reda på genom att delta i ungdomsenkäten Lupp. Idag har cirka hälften av landets kommuner gjort Lupp.

Ungdomsenkäten Lupp - ta reda på hur det ser ut just där du bor

Statistik om unga

Ta reda på mer om ungas utbildningssituation i webbportalen Ungidag.se. Där hittar du den senaste statistiken om unga från tolv myndigheter och Riksidrottsförbundet.

ungidag.se