Digitalt seminarium om LOU i civilsamhället

Den 27 maj hölls ett digitalt seminarium om Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) – vilka strategier, vägval och alternativ som förekommer.

Vi vet att det finns många frågor kring Lagen om Offentlig Upphandling (LOU)för aktörer inom civilsamhället därför erbjöd vi ett seminarium om hur ideella organisationer kan förhålla sig till och hantera LOU.
 
Deltagarna fick bland annat ta del av aktuell forskning, ”ny rapport” om hur ideella organisationer hanterar LOU-upphandlingar inom vård och omsorg samt av expertkunskap från Upphandlingsmyndigheten.

Syftet med dagen var att stimulera civilsamhällesorganisationers kunskap om LOU-upphandlingar, om alternativa marknadsformer genom föreläsningar och strategiska tips och råd. Se hela programmet här

Konferensen arrangerades av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i samverkan med Upphandlingsmyndigheten, Riksorganisationen för idéburen välfärd i Sverige (Famna) samt forskarna, Mats Jutterström och Ola Segnestam Larsson.

Material från dagen

Famna (presentation) 

Upphandlingsmyndigheten (presentation)

Hur hanterar ideella organisationer LOU-upphandlingar? (presentation)

Några kommentarer samt frågor och svar från chatten under seminariumet:

Det är  viktigt att alla parter i en upphandling samarbetar. Civilsamhällets aktörer, ta kontakt med anbudsgivaren i god tid så att er kunskap kan tas tillvara.

Innovation göra på ett nytt sätt. Våga vara innovativ i ditt arbetssätt när det gäller upphandlingar. Du kan upphandla ett sätt att gemensamt lösa ett problem som spänner över flera sektorer.

Får man göra IOP med annan kommun än där man har verksamhet?
IOP är inte reglerat i någon lag så det får man göra. Dock kan det finnas andra lagar som reglerar hur kommunen ska agera. Synen på LOU kan påverka. Så svar ja, men beror på. Ha dialog med kommunen.

Finns det någon bra kartläggning om hur många IOP som finns?
Titta på inkluderas arbete som kartlägger olika samverkansformer.

Hur ser ni på behovet av/det önskvärda i en mer lagreglerad IOP?

Är bra men är inte det enda sättet för civilsamhällets aktörer att påverka eller hitta ett sätt att samarbete med offentlig sektor. Det går att göra vanliga upphandlingar som är inkluderande för små och idéburna aktörer där utgångspunkten är att tillsammans lösa ett samhällsproblem. Upphandlingsmyndigheten vill gärna vara en länk i arbetet att komma framåt.

Kvinnojourer och skyddat boende är inte en marknad.
Man kan ordna det på olika sätt. Nu försöker man att göra det som en marknad, vilken form av marknad gör att vi får mångfald i upphandlingen. Om vi inte ordnar det som en marknad tex partnerskap eller villkorat bidrag osv. Vilken organiserad form vill vi ha?
HFD (högsta förvaltningsdomstolen) i Alingsås målet konstateras att oavsett om tjänsterna som man tillhanda håller till sina brukare är icke ekonomiskt utan känns som allmänintresse.
UHM menar att man måste titta på varje enskilt fall. Hur uppnår vi bästa möjliga kvalitet till i detta fallet brukarna?  Är det genom bidrag, upphandling eller IOP. Kan inte vara så kategorisk. Upp till den upphandlande organisationen vilket tillvägagångsätt.
Detta blir ett företagsekonomiskt tänk. Men till sist handlar det om var vi ska börja?

På området mäns våld mot kvinnor är kommuner bundna av Istanbulkonventionen samt SoL för att bereda kvinnorna skydd, hur ser ni på att det ska tas in i LOU/IOP.
Presentatörerna har inte gjort en egen bedömning om detta men har hört åsikter från kvinnojourer där man har hela skalan från att man är mycket nöjda med kommuners kunskap på området (man arbetar nära kommunerna som man upplever tar detta på allvar) till att man upplever den obefintlig. Skillnaden är graden av samarbete! Har man ett nära samarbete med kommunen så rimmar det med ansvar och bättre kunskap. Eftersom upplevelsen är okunskap så talar det emot LOU, då detta inte är samverkan. Ett IOP är en bättre och effektivare väg enligt den kvalitativa undersökningen.

Hur ser ni på lagrum som reglerar IOP?
Detta har inte med marknaden att göra. Är det inte samverkan så är det något annat och då är det inte de lager som gäller. Finns mångfald av potentiella former som man då kan välja som man tycker passar bättre. Tillbaka till utgångspunkten, hur får vi bra kvalitet inom välfärden med våra resurser och då är det ansvarsfullt att man kan välja mellan former som passar.
Förtydligande - hur ser ni på att det kommer ett lagrum på plats för reglering av IOP?
Det är ett förslag på att det eventuellt ska lagregleras. Det finns inget annat lagrum som föreslås.
Tycker att det är olyckligt att det lämnas i en juridisk gråzon då det finns många problem och oklarheter. Detta behöver utredas vidare.