Samverkan med statliga myndigheter - om civila samhällets roll, särart och förutsättningar

I mars 2017 föreläste Roberto Scaramuzzino, forskare vid Socialhögskolan, Lunds universitet, om samverkanformer mellan idéburna och offentliga aktörer för MUCF:s myndighetsnätverk för civilsamhällesfrågor.

Samverkan med statliga myndigheter - om civila samhällets roll, särart och förutsättningar

Föreläsningen byggde på hans utvärdering av ett samverkansprojekt för att engagera nyanlända invandrare i civilsamhället inom ramen för Arbetsförmedlingens etableringsplan. Projektet NAD, Nätverk – aktivitet – Delaktighet, genomförs i Skåne i samverkan mellan idéburna organisationer, kommuner,  Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen. 

I utvärderingen studerade Roberto bland annat hur samspelet fungerade mellan parter med delvis olika organisationslogik, vilka positioner och spänningar som uppstod och hur dessa hanterades. Han fann bland annat att NAD som samverkansform har förutsättningar att ta tillvara föreningslivets och det offentligas logik i arbetet med nyanlända. En styrka med verksamheten var dess flexibilitet och den omfattande kommunikationen, som bidrog till tillit.