Samråd om samverkan mellan det civila samhället och det offentliga

Vi vill samla in kunskap och erfarenheter av olika modeller, former och metoder för samverkan mellan det civila samhället och det offentliga. Det är även ett tillfälle för oss att presentera MUCF:s uppdrag närmare. I samtalet vill vi gärna ha med aktörer från nationell, regional och lokal nivå, som kan bidra med olika infallsvinklar och erfarenheter i frågan.

Exempel på frågor som behandlas under samtalet:  

  • Vilka modeller och metoder för samverkan används och hur väl fungerar de?
  • Vilka möjligheter och utmaningar finns i olika modeller, former och metoder för samverkan mellan det civila samhället och det offentliga? Fungerar vissa modeller bättre för vissa områden eller verksamheter?
  • Hur bygger vi en god grund för samverkan mellan det civila samhället och det offentliga?

Efter samtalet kommer det finnas möjlighet att anmäla intresse att ingå i en referensgrupp som knyts till det fortsatta arbetet med att utveckla den nya modellen. Det är frivilligt att delta i referensgruppen.

Varför gör vi det här?

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF har i uppdrag att ta fram och sprida kunskap om det civila samhällets villkor och förutsättningar. MUCF arbetar också med och sprider verktyg för samverkan mellan det civila samhället och offentliga aktörer. Den europeiska koden är ett sådant exempel. Det finns många olika samverkansformer. Det kan till exempel handla om att civilsamhället bjuds in till samråd eller dialog eller att Idéburet offentligt partnerskap, IOP, skapas mellan det offentliga och civilsamhället. 

Nu påbörjar vi ett arbete med att utveckla en ny modell som ska fungera som stöd för samverkan mellan civilsamhället och det offentliga i utveckling av verksamheter. För att inleda arbetet bjuder vi in till ett samtal med aktörer från civilsamhället och det offentliga som har kunskap eller erfarenhet av olika former för samverkan. Det kan till exempel handla om erfarenhet av partnerskap, strukturerade dialoger eller gemensamma projekt.

Praktisk information 

Anmälan

Intresseanmälan om att delta i samrådet

Anmäl dig senast 18 maj.

Datum och tid

Den 2 juni klockan 10-12

Plats

Samrådet sker digitalt. Du som deltar kommer att få information om vilken digital plattform som används tillsammans med agenda före mötet och en återkoppling efter mötet.

Hur MUCF väljer ut de som får delta i samtalet

Max 25 personer kan delta i samtalet. Får MUCF in fler anmälningar kommer vi att välja ut 25 personer till det digitala samrådet. Vi kommer göra urvalet baserat på område, aktör och nivå aktören är verksam på, för att få synpunkter och inspel från en bredd av aktörer med erfarenheter från olika fält.

Har du frågor?

Kontakta Zarah Melander: zarah.melander@mucf.se