Samla kraft – vägledning för samverkan!

I MUCF:s vägledning för samverkan kan du läsa om hur kommuner och civilsamhället kan samverka kring insatser för nyanlända. Vägledningen tar upp framgångsfaktorer för samverkan så att samhällets resurser, kraft och engagemang tas tillvara på bästa sätt.

Sju händer håller i ett rep

Genom samverkan mellan kommunen och civilsamhället kan samhället bli bättre på att ta tillvara på samhällets resurser och nyanländas kompetenser. För att samverkan ska fungera krävs att parterna har kunskap om varandras uppdrag och känner tilltro till varandra.

Dessutom är det bra att veta hur man får till goda samråd och dialogmöten, vilket vägledningen ger konkreta verktyg för. En alltmer vanlig form av samverkan i kommunerna är Idéburet - offentligt partnerskap, IOP, en ömsesidig överenskommelse om att samla gemensamma resurser, till exempel att driva boenden för ensamkommande barn eller att erbjuda fadderverksamhet.

Olika roller i mottagandet

I Samla kraft finns också en översikt över myndigheters olika roller i mottagandet av nyanlända. Kommunen har bland annat ansvar för nyanländas boende, förskola och skola, utbildning i svenska för invandrare (SFI), vuxenutbildning och samhällsorientering. Kommunen kan också ge stöd till ideella organisationer eller erbjuda barn och unga fritidsverksamheter.

Civilsamhället har ofta rollen att fånga upp engagemang i samhället. De många organisationerna med olika inriktningar gör att civilsamhället har möjlighet att involvera nyanlända i ordinarie verksamhet.

I årsskiftet 2016/2017 förändrades myndigheters ansvar för delar av asylmottagandet. En uppdaterad bild över ansvarsområden finns att ladda ner i särskild länk.

Rapportens kapitel 1 och bild kommer också att uppdateras inom kort

Bild över aktörer som medverkar vid mottagande och etablering av nyanlända

Exempel på kommunens och civila samhällets insatser i etableringen