Så kan medborgardialoger fördjupa demokratin

Studien Så kan medborgardialoger fördjupa demokratin handlar om ifall medborgardialoger verkligen bidrar till att fördjupa demokratin och om ungas delaktighet stärks via dem.

Projektets titel, forskare och lärosäte

Fördjupad demokrati genom inbjudet deltagande? Om möjligheter och hinder för ungas deltagande i lokala utvecklingsprojekt i socialt utsatta stadsdelar, Nazem Tahvilzadeh, Lisa Kings och René Rosales León, Mångkulturellt centrum i Botkyrka.

Vad handlar forskningen om?

Studien handlar om ifall medborgardialoger verkligen bidrar till att fördjupa demokratin och om ungas delaktighet stärks via dem.

Vad är de viktigaste resultaten av forskningsprojektet?

Att myndigheter bjuder in unga till medborgardialoger har blivit allt vanligare och syftar till att engagera och skapa delaktighet, särskilt i stadsdelar som präglas av social exkludering.

Företrädare för ungas egen organisering och egna initiativ uppfattar att retoriken om dialog och deltagande inte påverkar politikers och tjänstepersoners handlande när det uppstår delade meningar om hur olika problem ska hanteras. Rörelserna har sökt dialog, men upplevt att de rum som öppnats inte skapat tillräckligt bra möjligheter för inflytande i beslutsprocessen.

Kommunernas företrädare menar å andra sidan att det är önskvärt att de unga deltar, men att det inte alltid är möjligt att ta hänsyn till deras perspektiv. Om lokala demokratiinitiativ ska fördjupa den lokala demokratin så bör de alltså rustas för att hantera liknande kontroverser och framför allt att de levererar någon form av nytta till deltagarna.

Studien Så kan medborgardialoger fördjupa demokratin