Så gjorde vi - Kronofogden

Kronofogden är en statlig myndighet med uppdrag att hjälpa den som inte får betalt att driva in fordran. Samtidigt ger myndigheten den som har en skuld att betala stöd och vägledning för att klara ut sin skuldsituation.

Kronofogden jobbar förebyggande för att minska risken för att företag och privatpersoner ska bli överskuldsatta. Barn och unga är en särskilt prioriterad målgrupp. Enligt regeringens överskuldsättningsstrategi är insatser mot barn och unga särskilt viktiga.

Kronofogdens logotyp

- Vi jobbar på olika sätt med att integrera ett barn- och ungdomsperspektiv i myndigheten, säger Åsa Mattsson, verksamhetsutvecklare på Kronofogden. Förutom att motverka att barn och unga skuldsätts handlar det till exempel om barns rätt till information när de direkt eller indirekt berörs av våra åtgärder. Vi vill lyfta fram två konkreta exempel på hur vi jobbar med barn- och ungdomsperspektivet på Kronofogden.

Skuldkollen – ett verklighetsnära lektionsmaterial om privatekonomi för gymnasiet

Att som ung starta vuxenlivet med skulder är svårt. Kronofogden har därför under flera år jobbat med att förebygga överskuldsättning bland unga, till exempel genom att ta fram och förmedla material som ska öka ungas kunskaper om privatekonomi. Genom många möten med målgruppen har materialet förändrats de senaste åren. Istället för pekpinnar präglas det numera av motiverande och peppande budskap samt av diskussions- och värderingsövningar.

I samarbete med lärare och elever har Kronofogden nyligen tagit fram ett verklighetsnära lektionsmaterial – Skuldkollen. Det består av två färdigplanerade lektioner. Kärnan i materialet är filmer där eleverna får kunskap genom att diskutera och reflektera över sin egen privatekonomi och de val de dagligen gör.Filmerna varvas med faktabilder och övningar och det finns extramaterial i form av en ordlista och fördjupningsuppgifter. Lärarmanus finns som stöd till den som håller i lektionen.

Till Kronofogden skola

Kronofogden samarbetar med BRIS

Du kan berätta – animerade kortfilmer om barns oro för pengar

- Vi på Kronofogden möter varje dag människor i svåra ekonomiska situationer, fortsätter Åsa Mattsson. Många gånger finns det barn i familjen – barn som bär på en stark oro för pengar. Alla barn har rätt att komma till tals och bli lyssnade på i frågor som berör dem. De har rätt till information som de förstår.

Kronofogden har tillsammans med Bris tagit fram tre animerade kortfilmer som syftar till att lindra oro hos barn som lever i ekonomisk utsatthet. Innehållet och utformningen av filmerna grundar sig på intervjuer med barn som lever i ekonomisk utsatthet och yrkesverksamma som möter dessa barn. Intervjuerna visar att barn ofta upplever att de får för lite information och att de inte alltid förstår informationen som de får. Budskapen i filmerna är:

  • Du är inte ensam        
  • Det är inte ditt fel
  • Det känns lättare om du pratar med någon

Barn som känner oro för ekonomi bjuds här in till att kontakta Bris (om de vill anonymt). Filmerna finns på Kronofogdens och Bris webbplatser.

www.kronofogden.se

www.bris.se

Bris ska utbilda Kronofogden i vad vi behöver tänka på i mötet med barn. Kronofogden kommer att utbilda Bris om vad som händer i olika situationer när man har en skuld att betala. 

Hur har ungdomsperspektivet påverkat vår verksamhet?

Vi försöker alltid ha ett utifrån och in perspektiv, tänka ”What´s in it for you”     i förhållande till ungdomarna. Alla unga får inte med sig kunskaper i privat-ekonomi hemifrån och Kronofogden vill bidra till att ungdomarna får kunskaperna genom skolan. Vi tar fram material efter ungdomarnas behov.        Vi anpassar vår kommunikation till deras vardag och jobbar mycket med igenkänning och känslor. Vi kommunicerar brett så att det inte ska bli stigmatiserande eller att någon ska känna sig utpekad.

Vad har det bidragit till?
Vilka vinster ser vi?

Med lektionsmaterialet Skuldkollen belyser vi verklighetsnära situationer där unga kan känna igen sig. Vi vill uppmuntra till att prata mer om pengar och få fler att tycka att ämnet är intressant. Att i gymnasiet lära sig om konsekvenser av att inte betala en räkning ger bättre förutsättningar att göra medvetna val och i bästa fall undvika att hamna i betalningsproblem.

Barn får genom de animerade filmerna Du kan berätta veta att de kan få stöd i frågor om ekonomisk utsatthet. Samarbetet med Bris ger barn möjlighet till direktkontakt med kunniga kuratorer och bra spridningsmöjligheter där barn får kännedom om filmerna via Bris och Kronofogdens kanaler. Genom att se till målgruppens behov visar vi att det är okej att be om hjälp och prata om oro för pengar och ekonomi.