Så fördelades bidraget till kvinnors organisering 2016

Bidraget fördelas efter tre principer. Det består av ett basbelopp, en summa som fördelas beroende på antalet medlemmar i en organisation och en summa som beror på verksamhetens omfattning.

Grundbelopp

Organisationer med upp till 100 medlemmar: 100 800 kronor
Organisationer med 100 medlemmar eller fler: 151 200 kronor
Sammanslutning av kvinnor inom en riksorganisation: 100 800 kronor

Bidrag baserat på antalet medlemmar (antal kvinnor i sammanslutning)

Färre än 100 medlemmar: 40 320 kronor
100–1000 medlemmar: 50 400 kronor
1001 medlemmar eller fler: 100 800 kronor

Bidrag baserat på den verksamhet som presenteras i verksamhetsberättelsen

Nivå 1, begränsad verksamhet: 10 080 kronor.

Organisationen har ordinarie styrelsearbete, någon intern aktivitet, ett enkelt medlemsblad eller en hemsida men ingen utåtriktad verksamhet.

Nivå 2, relativt omfattande verksamhet: 50 400 kronor.

Löpande organisationsutveckling och interna aktiviteter. Information till medlemmar och några externa aktiviteter.

Nivå 3, omfattande verksamhet: 131 040 kronor.

Organisationen är en remissinstans, har lobbyverksamhet, opinionsbildande verksamhet och viss internationell verksamhet. Verksamhet som under nivå 2 men mer omfattande.

Nivå 4, mycket omfattande verksamhet: 403 200 kronor.

Verksamhet som under nivå 3 men mer omfattande. Det utåtriktade arbetet är stort såväl nationellt som internationellt.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar också hänsyn till om kvinnoorganisationen får något annat statligt organisationsbidrag för sin verksamhet. Om det är så kan bidraget minskas. Organisationens nivå på verksamhetsomfattning styr med vilket belopp som bidraget minskas med.

Nivåer för reducering av bidrag

Om organisationen också har fått annat statligt organisationsbidrag kan bidraget reduceras med en summa beroende på vilken nivå på verksamhet som presenteras i verksamhetsberättelsen.
Vid verksamhetsomfattning nivå 1–2 minskas bidraget med 50 000 kronor.
Vid verksamhetsomfattning nivå 3–4 minskas bidraget med 100 000 kronor.
När det gäller sammanslutningar av kvinnor inom ett riksförbund tas ingen hänsyn till om riksorganisationen får ett annat statligt organisationsbidrag.
Medel som avräknas på grund av reduceringsprincipen omvandlas till verksamhetsbidrag. Verksamhetsbidraget fördelas efter en individuell prövning (som ett projektbidrag).