Remisshantering på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämnar ett antal remissvar till regeringen varje år.

Synpunkter på utredningsförslag

Innan regeringen skriver en proposition, ett förslag, får berörda myndigheter och organisationer lämna sina synpunkter på utredningsförslag. Regeringen tar del av synpunkterna och kan låta dem påverka utformningen av förslagen. Regeringen lämnar sedan förslagen till riksdagen som fattar beslut om vad som ska göras.

Aktuella remisser

Ungdomsstyrelsen ställer sig positiv till Skolverkets förslag till nya allmänna råd.
Ungdomsstyrelsen ställer sig positiv till förslaget om ändring i förordningen om nationellt identitetskort.
I statistikutredningens slutbetänkande drar utredaren slutsatsen att systemet för officiell statistik idag i huvudsak fungerar väl. Ungdomsstyrelsen instämmer i denna slutsats då de statistikprodukter som idag produceras inom systemet täcker en bred tematik och tycks hålla en god kvalitet. Myndigheten instämmer vidare i att tillgängligheten till den officiella statistiken idag är god.
Myndigheten ställer sig positiv till den föreslagna satsningen Ett läslyft för Sverige fram till 2018. Ungdomsstyrelsen understryker vikten av att satsningen genomförs så att den ger resultat på lång sikt och inte endast under projektperioden.
Myndigheten ställer sig positiv till promemorians huvudförslag om tillträde till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, samt till de föreslagna lagändringarna.
Myndigheten ställer sig positiv till att behålla nuvarande syften med statsbidraget till folkbildningen och att göra åtskillnad mellan studieförbund och folkhögskola i kommande utvärdering. Vi ställer oss också positiva till att folkbildningsrådet får ett förtydligat uppföljningsansvar.
Ungdomsstyrelsen instämmer i att dagens uppdrag för public service kan bli mer ändamålsenlig, och efterlyser samtidigt bättre kunskap om public service-uppdraget relaterat till unga.

Sidor