Remisshantering på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämnar ett antal remissvar till regeringen varje år.

Synpunkter på utredningsförslag

Innan regeringen skriver en proposition, ett förslag, får berörda myndigheter och organisationer lämna sina synpunkter på utredningsförslag. Regeringen tar del av synpunkterna och kan låta dem påverka utformningen av förslagen. Regeringen lämnar sedan förslagen till riksdagen som fattar beslut om vad som ska göras.

Aktuella remisser

Myndigheten välkomnar betänkandet och dess ansats att beskriva och problematisera främlingsfientlighet. Ungdomsstyrelsen menar att bristen på helhetssyn och långsiktig finansiering som framkommer i betänkandet är problematisk.
Ungdomsstyrelsen ställer sig positiv till promemorians förslag om införande av meritpoäng för ämnet svenskt teckenspråk för hörande.
Ungdomsstyrelsen ställer sig positiv till förslaget om hur mottagande och undervisning av nyanlända elever bör regleras.
Ungdomsstyrelsen ställer sig positiv till Patientmaktsutredningens förslag.
Ungdomsstyrelen avstår att yttra sig i ärendet.
Ungdomsstyrelsen ställer sig positiv till promemorian.

Sidor