Remisshantering på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämnar ett antal remissvar till regeringen varje år.

Synpunkter på utredningsförslag

Innan regeringen skriver en proposition, ett förslag, får berörda myndigheter och organisationer lämna sina synpunkter på utredningsförslag. Regeringen tar del av synpunkterna och kan låta dem påverka utformningen av förslagen. Regeringen lämnar sedan förslagen till riksdagen som fattar beslut om vad som ska göras.

Aktuella remisser

Ungdomsstyrelsen ser promemorian som ett bra underlag för att formulera en ny ungdomspolitik. Här kommenterar vi både det som myndigheten anser vara positivt och det som behöver utvecklas ytterligare. Dessutom kommer myndigheten med egna förslag till några av områdena i remisspromemorian.
Ungdomsstyrelsen ställer sig i huvudsak positiv till förslaget men avstyrker förslagen om särskilt stöd och delar av förslagen om åtgärdsprogram.
Ungdomsstyrelsen ställer sig generellt positiv till förslagen som läggs i promemorian. Det är centralt att säkerställa skyddet för hotade och förföljda personer och att de brister som finns med den gällande ordningen åtgärdas.
Ungdomsstyrelsen ställer sig positiv positiv till utredningens slutsats att mer kan och behöver göras för att öka arbetskraftsdeltagandet bland nyanlända kvinnor.
Ungdomsstyrelsen ställer sig i huvudsak positiv till promemorians förslag. Men Ungdomsstyrelsen ser det som självklart att övergreppsbilder mot barn är ett brott riktat mot det avbildade barnet och barnet ska därför alltid vara målsägare. När det gäller egenmäktighet med barn så är det för det enskilda barnet ett stort ingrepp i vardagen. Därför är det av stor vikt att det utreds skyndsamt.
Ungdomsstyrelsen ställer sig positiv till merparten av utredningens förslag och kommenterar de förslag där myndigheten vill komplettera bilden.
Ungdomsstyrelsen ställer sig positiv till promemorians förslag med den reservationen vi gjorde i remissvaret till betänkandet Lärling – en bro mellan skola och arbetsliv nämligen risken att skillnaderna i riket kan bli stora, vilket går emot regeringens ungdomspolitiska mål att alla unga ska ha verklig tillgång till välfärd och inflytande, oavsett var de bor i Sverige.
Ungdomsstyrelsen ställer sig positiv till de förslag om ändring i programstrukturen som presenteras.

Sidor