Remisshantering på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämnar ett antal remissvar till regeringen varje år.

Synpunkter på utredningsförslag

Innan regeringen skriver en proposition, ett förslag, får berörda myndigheter och organisationer lämna sina synpunkter på utredningsförslag. Regeringen tar del av synpunkterna och kan låta dem påverka utformningen av förslagen. Regeringen lämnar sedan förslagen till riksdagen som fattar beslut om vad som ska göras.

Aktuella remisser

Ungdomsstyrelsen ställer sig positiv till utredningens förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer.
Ungdomsstyrelsen ställer sig positiv till förslagen i Gymnasieingenjörsutbildning – vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasiet.
Att reglera och kontrollera tillgången till alkohol är en viktig ungdomspolitisk åtgärd. Ungdomsstyrelsen avstår från att yttra sig om förslagen om ansvarsfördelning mellan Konsumentombudsmannen och Statens folkhälsoinstitut. I övrigt ställer sig Ungdomsstyrelsen positiv till utredningens förslag.
Ungdomsstyrelsen ställer sig positiv till utredningens samtliga förslag. Myndigheten vill dock betona att utredningens förslag om utökad kontroll, skydd för brottsoffer, information och samordning av insatser inte fullt ut kompenserar för de brister som finns i tvåårsregeln.
Ungdomsstyrelsen ställer sig positiv till förslaget om förordning. I övrigt har Ungdomsstyrelsen inga synpunkter.
Ungdomsstyrelsen ställer sig positiv till promemorians förslag. I övrigt har Ungdomsstyrelsen inga synpunkter.
Ungdomsstyrelsen ställer sig generellt positiv till förslaget om ny lagstiftning. Däremot menar myndigheten att det är viktigt att ytterligare säkerställa rättigheterna för unga transpersoner. Möjligheten att få byta till könskonträrt namn bör utredas och stärkas, även för personer under 18 år.
Ungas rättigheter ska alltid belysas utifrån flera perspektiv. Ett ungdoms- och jämställdhetsperspektiv bör lyftas fram i samtliga led inom hälso- och sjukvården och därmed inkludera unga upp till 25 år.

Sidor