Remisshantering på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämnar ett antal remissvar till regeringen varje år.

Synpunkter på utredningsförslag

Innan regeringen skriver en proposition, ett förslag, får berörda myndigheter och organisationer lämna sina synpunkter på utredningsförslag. Regeringen tar del av synpunkterna och kan låta dem påverka utformningen av förslagen. Regeringen lämnar sedan förslagen till riksdagen som fattar beslut om vad som ska göras.

Aktuella remisser

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till remissförslaget.
Ungdomsstyrelsen anser att det främst är polisen och säkerhetspolisens ansvar att förebygga våldsbejakande extremism men vi ställer oss positiva till att utredningen föreslår att regeringen inrättar en nationell samordnare för förebyggande av våldsbejakande extremism som ett komplement till polis och säkerhetspolisens uppgift och att den placeras på Brottsförebyggande rådet.
Ungdomsstyrelsen ställer sig positiv till utredningens förslag gällande barn och ungdomar, däremot är det svårt att se om och hur utredningens förslag påverkar gruppen unga vuxna.
Ungdomsstyrelsen ställer sig positiv till att kursplanerna för sfi och SvA slås samman inom ramen för en gemensam skolform.
Ungdomsstyrelsen ställer sig positiv till e-delegationens förslag om en sammanhållande organisation.
Ungdomsstyrelsens yttrande utgår från regeringens mål att alla unga ska ha verklig´tillgång till välfärd och inflytande samt från regeringens mål att förbättra villkoren för det civila samhället.

Sidor