Remisshantering på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämnar ett antal remissvar till regeringen varje år.

Synpunkter på utredningsförslag

Innan regeringen skriver en proposition, ett förslag, får berörda myndigheter och organisationer lämna sina synpunkter på utredningsförslag. Regeringen tar del av synpunkterna och kan låta dem påverka utformningen av förslagen. Regeringen lämnar sedan förslagen till riksdagen som fattar beslut om vad som ska göras.

Aktuella remisser

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till utredningens förslag.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till förslaget om att Försäkringskassan får ett utökat uppdrag att ge föräldrar information och stöd i frågor gällande underhållsbidrag och underhållsskyldighet.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till förslagen i delbetänkandet. Vi delar bilden av att mer it-pedagogik i skolan kan bidra till att barn och ungdomar står bättre rustade för framtiden.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till merparten av utredningens förslag.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till utredningens förslag att samtliga diskrimineringsgrunder skall omfattas av bestämmelserna om aktiva åtgärder.
De förslag som presenteras i promemorian har ingen direkt koppling till Myndighetens för ungdoms- och civilsamhällesfrågor uppdrag. Myndigheten avstår därför från att yttra sig i ärendet.

Sidor