Regioner

Det finns 21 regioner i Sverige, några regioner är ganska nya och håller fortfarande på att sätta sina organisationer, medan andra har funnits längre. Enligt riksdagsbeslut blev alla landsting regioner från 2019.

Regionerna samverkar med civilsamhället och fördelar olika bidrag till olika aktörer inom civilsamhället, bland annat ideella föreningar.

Regionen styrs av regionfullmäktige och det är du som medborgare som är med och väljer vilka politiker som ska styra din region, detta görs vart fjärde år. Det är regionfullmäktige som tar beslut om inriktning för verksamhet och ekonomi och har ansvaret för den regionala utvecklingen. Precis som kommuner så styrs också regioner av kommunallagen och principen om det kommunala självstyret. Det är regionfullmäktige som beslutar vilka nämnder som ska finnas i en region och en region kan därmed vara organiserad på olika sätt.

Hur regionen styrs och organiseras påverkar i sin tur vilken typ av bidrag man som civilsamhällesaktör kan söka och under vilken eller vilka enheter man delar ut bidrag.

Det är vanligt att verksamhetsbidrag och organisationsbidrag för vissa typer av organisationer, som exempelvis ungdomsorganisationer, ligger under kulturverksamheten. Flera regioner har även stöd under folkhälsa och tillväxt. Det kan också finnas olika typer av projektbidrag kopplade till olika enheter.

Regelverk för vilka som kan söka bidrag genom regionen kan skilja sig åt. Bidrag inom kultur kan till exempel både gå till icke vinstdrivande organisationer och enskilda kulturutövare. Ta kontakt med din region angående vilka typer av bidrag som är intressanta för din organisation och vad som gäller för just dem.

Samverkan

Hur en region styrs kan också påverka vilka enheter som samverkar med civilsamhället.

När det gäller samverkan så är det flera regioner som skapat en överenskommelse med civilsamhället, ett ramverk för hur samverkan kan se ut. Finns det ingen överenskommelse så är det något som kan initieras av antingen civilsamhället eller regionen. Samverkan kan också ske i speciella processer som när regionen tar fram en ny regional utvecklingsplan (RUS) eller en ny kulturplan.

Vare sig det gäller samverkan eller bidragsmöjligheter är det bra att ha en dialog med den aktuella regionen för att få reda på hur det ser ut just där och vilka möjligheter ni har i just er region.

Länklista regioner

Regionernas webbplatser ser väldigt olika ut. Bidrag kan finnas under flera olika sidor, men kan även vara samlade under en specifik sida.