Redovisa bidrag för organisation eller antidiskrimineringsbyrå

Organisationer som har fått bidrag från oss är skyldiga att redovisa hur pengarna har använts.

Dags att redovisa bidraget

Ni ska redovisa hur ni har använt bidraget senast året efter det verksamhetsår som ni har fått bidrag för. Om ni till exempel har fått bidrag för verksamhetsåret 2018 ska ni redovisa det senast den:

 • 3 april 2018 för antidiskrimineringsverksamhet
 • 3 september 2018 för barn- och ungdomsorganisationer
 • 1 oktober 2018 för hbtq-organisationer
 • 1 oktober 2018 för etniska organisationer

Redovisningen lämnas i det digitala system där du gjorde din ansökan. Redovisningen av bidrag till barn- och ungdomsorganisationer, hbtq-organisationer och etniska organisationer lämnas i samband med ny ansökan.

Redovisa ert bidrag

Redovisningen ska innehålla

För antidiskrimineringsverksamhet gäller:

 • En komplett ifylld slutrapport om hur ni genomfört verksamheten och om dess resultat.
 • En ekonomisk redovisning av hur ni har använt bidraget.
 • En revisors granskningsrapport av hur ni har använt bidraget.

För barn- och ungdomsorganisationer, hbtq-organisationer och etniska organisationer gäller:

 • Ekonomisk redovisning (resultat- och balansräkning).
 • Revisionsberättelse
 • Verksamhetsberättelse

Några uppgifter ska redovisas uppdelat på kön. Det är:

 • Styrelsens sammansättning
 • Antalet medlemmar

Betala tillbaka

De pengar som ni inte har använt under året ska ni betala tillbaka. Om bidraget inte har använts enligt myndighetens beslut eller om ni inte har lämnat in en fullständig redovisning, kan organisationen också behöva betala tillbaka hela eller delar av bidraget. Om bristerna i den ekonomiska redovisningen är stora kan det leda till att vi avslår en ny ansökan om bidrag.

Revisor ska granska och godkänna redovisningen

Redovisningen ska granskas och godkännas av en revisor. Organisationens egen revisor räcker bra så länge bidraget ni fått är mindre än 5 prisbasbelopp.

Om ni fått 5 prisbasbelopp eller mer i bidrag ska en auktoriserad eller godkänd revisor granska redovisningen.

Så stort är ett prisbasbelopp

Prisbasbelopp 2016: 44 300 kronor.

Prisbasbelopp 2017: 44 800 kronor.

Prisbasbelopp 2018: 45 500 kronor.

Frågor om redovisningen

Kontakta oss gärna i god tid om ni har några frågor eller funderingar kring redovisningen.