Rapporter och statistik om valdeltagande

Här har vi samlat fakta om valdeltagande och exempel på hur man kan arbeta för att få fler att rösta.

Unga och inflytande

Attityd- och värderingsstudien 2013

I Unga med attityd 2013 analyserar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ungas attityder och värderingar inom de flesta områden som ingår i ungdomspolitiken; arbete, hälsa, utbildning, inflytande och fritid.

Unga med attityd 2013

Ung idag 2013

Ung i dag 2013 följer upp indikatorer som rör ungas livsvillkor. I rapporten presenteras indikatorerna utifrån ungdomspolitikens fem huvudområden: utbildning och lärande; hälsa och utsatthet; inflytande och representation; arbete och försörjning; samt kultur och fritid.

Ung idag 2013

Fokus 10 - om ungas inflytande

Rapporten tar upp ungas möjligheter till inflytande och delaktighet i den representativa demokratin, i familjen, i skolan, i arbetslivet och på fritiden. Även ungas ideella engagemang, förtroendet för demokratin och känslan av att vara delaktig i samhället. Utgiven av Ungdomsstyrelsen.

Fokus 10 - om ungas inflytande

Youth Participation in Democratic Life

Studie av ungdomsdelaktighet och valdeltagande som visar att ungdomar inte är ovilliga att delta i samhället, utan att de känner att det politiska systemet inte är tillräckligt anpassat till deras behov. På engelska, utgiven av Education, Audiovisual & Culture Executive Agency, EACEA.

Youth Participation in Democratic Life

Rapporter och statistik om valdeltagande

Öva och ta ställning

En utvärdering av vårt arbete med skolvalen 2014. Unga, lärare, politiska ungdomsförbund, ungdomsorganisationer och andra ger sin syn på skolvalen 2014. Rekommendationer för kommande skolval:

  • Ge tid till utveckling och långsiktigt arbete med skolvalen.
  • Ge lika förutsättningar att delta i skolval genom att rikta verksamhet mot elever och skolor som deltar i lägre utsträckning.
  • Stärk betydelsen av skolvalens valresultat.
  • Fortsätt att utveckla kvaliteten i aktiviteter inför skolval. Främja politiska samtal och utveckla metoder som ger utrymme för interaktivitet.
  • Fortsätt arbetet med att stödja lärare.
  • Initiera dialog om skolvalets utveckling med flera aktörer.

Öva och ta ställning

Rätt att rösta

Rapporten Rätt att rösta innehåller fakta och goda exempel på hur man kan arbeta för att öka valdeltagandet lokalt. Även erfarenheter från dialogmöten, forskning och statistik på området. Utgiven av SKL.

Rätt att rösta

Valmyndighetens statistik över valdeltagande

Här kan du hitta resultat från val och nationella folkomröstningar från 1998 och framåt.

Valstatistik

Valdeltagande bland förstagångsväljare samt på valdistriktsnivå

Rapporterna handlar om valdeltagande bland förstagångsväljare samt valdeltagande på valdistriktnivå och visar hur valdeltagandet varierar inom kommunerna. Utgivna av SCB.

Valdeltagande bland förstagångsväljare

Valdeltagande på valdistriktsnivå

Åttapartivalet 2010 - Allmänna valen - Valundersökningen

Analys av svenskt väljarbeteende i samband med 2010 års riksdagsval. Väljarforskning fokuserar på frågor om varför väljare beter sig som de gör vid valurnorna och varför val slutar som de gör. Utgiven av SCB.

Åttapartivalet 2010

Valet till Europaparlamentet 2009

Rapporten innehåller valresultat, en redovisning av nominerade och valda kandidater i valet, valdeltagandet i olika befolkningsgrupper och en sammanfattning av resultaten från 2009 års valundersökning. Utgiven av SCB.

Valet till Europaparlamentet 2009

Svenska valforskningsprogrammet

Svenska Valforskningsprogrammet är ett forskarnätverk vid Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg som studerar opinionsbildning, val och väljarbeteende och tillståndet och utvecklingen av den svenska representativa demokratin.

Svenska valforskningsprogrammet