Aktuellt

Här kan du läsa, ladda ned och beställa Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors publikationer. Alla våra publikationer kan laddas ned gratis. Vid beställning kan kostnad för frakt tillkomma.

Ungas möjligheter till inflytande på lokal nivå

Rapporten undersöker dels ungas upplevelser och erfarenheter av möjligheter till inflytande och delaktighet på lokal nivå, dels det arbete som bedrivs i svenska kommuner för att skapa förutsättningar för ungas inflytande. Studien är en fördjupning av temat om ungas inflytande i föregående Fokusrapport, "Vilka ska med? Ungas sociala inkludering i Sverige", där det framkommer att unga inte känner att de är inkluderade i beslutsprocesser.

Rapporten bygger på 24 intervjuer med fokusgrupper, både unga och tjänstepersoner, i sex kommuner i olika delar av landet och på resultat från tre enkätunder­sökningar: Ungdomsenkäten, Attityd- och värderingsstudien 2019, MUCF:s och SKR:s enkät om ungas politiska deltagande, se rapport nedan. 

Ungas inflytande

Tillsammans med SKR har MUCF släppt rapporten Ungas Inflytande - Ungas inflytande i den lokala beslusprocessen

0:00 kr
Rapportframsida Unga med attityd 2019, del 3.
Hälsa, fritid och framtid
0:00 kr
Framsida på Kompetens- och utvecklingsbehov i öppen fritidsverksamhet. Bild: svartvitt foto på fötter i ungdomliga skor, någon med benen fulla av pennklotter
Resultat av en nationell enkätundersökning år 2018
0:00 kr
Illustration till bokomslag Öppna skolan.
Om hbtq, normer och inkludering i årskurs 7–9 och gymnasiet.
0:00 kr
Framsida på Unga med attityd 2019, del 2. Bild: ung person med huvudduk, tittar självsäkert in i kameran
Arbete och arbetsmarknad
0:00 kr
Framsidan på Antidiskrimineringsverksamheter 2019. Bild: Händer med olika hudfärg som rör vid varandra.
Återrapportering av bidragets användning och effekter för verksamhetsåret 2017
0:00 kr
Framsida på Organisationsbidragens användning och effekter 2019. Bild: ett stiliserat grönt äpple mot röd bakgrund
Återrapportering av tre statsbidrag till ideella organisationer
0:00 kr