Projekt för att öka ungas delaktighet

Projekt för att öka ungas delaktighet grundas i ungdomsstrategin och ledordet: engagera. Bidraget är till för att öka ungas delaktighet i Europas demokratiska liv, lokalt och internationellt.

Projekten ska vara ungdomsdrivna och ska ge unga en av följande möjligheter att: 

  • engagera i och lära sig om demokratiska processer och civilsamhället
  • få ett ökat medvetande om EU:s gemensamma värderingar och rättigheter
  • utveckla digitala kompetenser och kritiskt tänkande
  • föras samman med andra unga och beslutsfattare i meningsfulla diskussioner

Vilka kan söka bidraget?

Tänk på att projekten ska drivas av en grupp unga själva som är från 13–30 år. Det kan dels vara en informell grupp av ungdomar eller via en ideell organisation, offentlig organisation, förening Europeisk ungdomsorganisation och socialt företag.
Ni kan välja att göra projektet lokalt eller ha en partner och göra ett internationellt projekt. 

Det här kan bidraget gå till

Workshops, seminarier, debatter, roll-spel, simuleringar, användning av digitala verktyg, medvetandehöjande kampanjer, möten online eller fysiska med unga och beslutsfattare, konsultationer, informations event, hackaton i påverkansarbete och mycket mer det är er kreativitet som sätter gränserna. Projektet behöver inte innehålla någon mobilitet och/eller event med fysiskt deltagande på en speciell plats. Så egentligen är det kreativiteten som sätter gränserna. Det är dock viktigt att komma ihåg att projekten ska hjälpa unga deltagare att stärka deras personliga, sociala, medborgaskapliga och digitala kompetenser och bli aktiva Europeiska medborgare.

Dessa aktiviteter kan inte beviljas stöd: stadgeenliga medlemsmöten av organisationer och nätverk av organisationer, politiska event eller fysisk infrastruktur (som kostnader för konstruktion av byggnader eller utrustning).

Bidragets storlek

Det går att söka flera olika budgetposter beroende på vad ni vill göra i ert projekt, grunden är att ni får ett schablonbelopp för att täcka kostnaderna för projektets genomförande. Beroende på hur ni sedan väljer att utforma ert projekt kan ni sedan söka andra budgetposter, ska ni exempelvis ha en partner kan ni söka resebidrag för, är ni en informell grupp unga med begränsade möjligheter kan ni få hjälp av en coach under 12 dagar.  

Längd på projektet

Projektet kan pågå i minst tre månder upp till 24 månader.