Rätt att veta! En utbildning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet – Östersund 16 november 2018

Länsstyrelsen Jämtlands län, Region Jämtland Härjedalen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) bjuder in till en utbildningsdag om hur vuxna som möter unga nyanlända kan prata om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet med utgångspunkt från sajten Youmo.se

Många unga nyanlända saknar kunskap om var de ska få tag på information om exempelvis hälsa, sex, jämställdhet, relationer och vilka rättigheter de har i Sverige.
MUCF har fått i uppdrag att genomföra informationsinsatser rörande hälsa och jämställdhet för nyanlända och asylsökande barn och unga i samverkan med den nationella webbaserade ungdomsmottagningen UMO.

Den 16 november är det dags för vuxna som på olika sätt möter unga nyanlända i Jämtlands- och Härjedalsregionen att få ta del av utbildningen ”Rätt att veta!” för att bli bättre på att samtala om hälsa, sexualitet och jämställdhet. Utbildningen tillsammans med Länsstyrelsen Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen är den sjunde av åtta regionala utbildningstillfällen som MUCF genomför under 2018.

- Det är vår förhoppning att vägledningen ”Youmo i praktiken” och dessa utbildningsdagar tillsammans med sajten youmo.se ska bidra till att fler unga i Sverige får den kunskap kring hälsa, jämställdhet och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som de har rätt till, säger Lena Nyberg, generaldirektör vid MUCF.

Dagen kommer att innehålla praktiska övningar och föreläsningar i ämnet och syftet är att deltagarna ska få mer kunskap och nya verktyg för att våga samtala med unga nyanlända om hälsa, sexualitet och jämställdhet.

Tid: 16 november, 2018 kl.09.00-16.40
Plats: Hörsalen ”Snäckan” Östersunds sjukhus • Östersund

Program

08.45 Registrering

09.00 Välkomna och presentation av dagen

09.15 Introduktion till vägledningen ”Youmo i praktiken”
Representant från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

09.45 Vad är Youmo.se?
Förra året gjordes en behovsanalys av vad unga nyanlända behöver och på vilket sätt information om hälsa och jämställdhet bör presenteras. Resultat är Youmo.se. I föreläsningen berättar vi om resultaten från behovsanalysen och presenterar sajten.
Representant från UMO – Ungdomsmottagningen på nätet

10.30 Paus

11.00 TMO- Traumamedveten omsorg
Traumamedveten omsorg (TMO) är ett forskningsbaserat förhållningssätt för vuxna som möter traumatiserade barn och unga i vardagen. Föreläsningen ger såväl kunskap om trauma och traumats påverkan på den unga som konkreta verktyg för att kunna möta den unga på ett adekvat sätt.
Utbildare från Rädda Barnen

12.00 Lunch

13.00 Hur kan vuxna samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet? (inklusive paus) Sandra Dahlén föreläser och håller interaktiva övningar utifrån vägledningen Youmo i praktiken med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, normkritik och jämställdhet.
Sandra Dahlén - utbildare, föreläsare och konsult i frågor som rör genus, diskriminering och sexualitet

16.00 Lokala exempel

”Nästan allt om sex i Sverige”
är en programserie som är framtagen av de fyra nordligaste landstingen och regionerna. Serien består av sex avsnitt som på olika sätt berör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Avsnitten kan användas i sexualundervisningen i skolan, på boenden eller i andra grupper. Men även föräldrar/vårdnadshavare, familjehem och andra viktiga vuxna kan använda materialet för att få inspiration till att prata om dessa frågor med unga. Alla avsnitt finns på YouTube och är textade på arabiska, dari, engelska, somaliska, svenska och tigrinja. Det finns även en handledning kopplat till filmerna.

Detta är Sverige är Studieförbundet Vuxenskolans tidiga insats för asylsökande som syftar till att möjliggöra för asylsökande att använda tiden under asylprocessen till att förbereda sig för etablering i det svenska samhället. Man ger en fördjupande samhällsorientering med fokus på hälsa, sexualitet, jämställdhet, etik, normer, värderingssystem och civilsamhällets roll. Insatsen strävar efter att bryta ned lärandet till det personliga planet, hur påverkar dessa faktorer ens nya liv i Sverige.

Insatsen sker i studiecirkelform med grupper av asylsökande på de olika boenden i Jämtland. Målgruppen är asylsökande över 18 år.

16.40 Avslutning

16.45 Slut för dagen

Vid frågor kring utbildningen:

Emelie Mire Åsell, utvecklingsledare MUCF, emelie.mire.asell@mucf.se 

Press: press@mucf.se eller tel 010 160 10 20

 

 

Nyhetsdatum: 

2018-11-12