Partnerskap mellan polis och medborgare

Partnerskap mellan polis och medborgare – Polisens volontärer och Missing People Sweden handlar om hur volontärers medverkan i polisiärt arbete i Sverige, och hur detta kan styras i och genom partnerskap mellan polis och medborgare.

Projekttitel, forskare och lärosäte

Partnerskap mellan polis och medborgare – Polisens volontärer och Missing People Sweden. Sara Uhnoo och Cecilia Hansen Löfstrand, Göteborgs universitet.

Vad handlar forskningen om?

Studiens analyserar volontärers medverkan i polisiärt arbete i Sverige, med inriktning på hur detta kan styras i och genom partnerskap mellan polis och medborgare. Av särskilt intresse är det ömsesidiga beroendet mellan polis och de medborgare som deltar i polisiär kontroll, inklusive båda parters försök att med bibehållen självständighet erhålla och upprätthålla legitimitet. Hur förhandlar parterna om självständighet, maktbefogenheter, legitimitet och ansvar?

Vad är de viktigaste resultaten av forskningsprojektet?

Etableringen av Polisens volontärer och Missing People Sweden utgör exempel på när medborgare donerar sin fritid och utför ideellt arbete för att skapa trygghet samt förebygga och hantera brottslighet. Volontärers medverkan i polisiärt arbete kan ses som en gåva till polisen, som kan medföra möjligheter, i termer av ökade personella resurser och förbättrad kommunikation mellan polis och allmänhet. Ur medborgarperspektiv ger det möjlighet till insyn i en relativt sluten myndighet och visst inflytande över polisens prioriteringar och arbete. En risk är dock att en hög grad av integration och ett ömsesidigt förtroende mellan polis och volontärer gör att gränserna mellan polisens respektive volontärernas arbetsuppgifter och ansvar suddas ut och blir otydliga. Detta skapar i sin tur en bristande transparens och rättssäkerhet, sett ur den vanliga medborgarens perspektiv.