Öppen fritidsverksamhet och Europa/EU

Känner du till den europeiska ungdomspolitiken och alla spännande möjligheter som EU-samarbetet innebär för unga, ungdomsarbetare och ungdomsverksamheter?

Unga personer står i en grupp

Ta stöd i den europeiska ungdomspolitiken

Ungdomspolitik bedrivs på europeisk, nationell, regional och lokal nivå. 
De europeiska strategier och rekommendationer som tas fram kan användas för att lyfta fram ungdomsfrågor och stärka den lokala ungdomspolitiken. De kan till exempel användas som inspiration för lokala styrdokument som påverkar era verksamheter för unga.

EU:s ungdomsstrategi 2019–2027

Strategin handlar bland annat om att:

  • Uppmuntra ungas delaktighet i samhällslivet och demokratin.
  • Skapa kontakter mellan unga i och utanför EU.
  • Stödja ungas egen makt genom att stimulera till nya idéer inom ungdomsverksamhet.
  • Öka ungdomsverksamhetens kvalitet och erkännande.

EU:s ungdomsstrategi, översikt (engelska)

EU:s ungdomsstrategi (engelska)

Film om EU:s ungdomsstrateg (engelska)

Europeiska riktlinjer för utveckling av öppen fritidsverksamhet

Nu finns det europeiska riktlinjer för ungdomsverksamhet och öppen fritidsverksamhet! De bygger på centrala politiska dokument från EU och Europarådet. Här omsätts policies och målsättningar till mer praktiska riktlinjer för dig som arbetar med ungas förutsättningar. Riktlinjerna beskriver hur ni kan arbeta för att etablera och upprätthålla en god kvalitet i öppen fritids- och ungdomsverksamhet.

Riktlinjerna arbetades fram inom ramen för Europe Goes Local (EGL), ett europeiskt samarbetsprojekt som har som syfte att stödja lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet. I EGL finns representanter för 22 nationella kontor som arbetar med Erasmus+.

Under hösten sker ett antal spridningsaktiviteter runt om i Sverige för att uppmärksamma dokumentet. Kontakta oss om du vill veta mer!

Europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet

Europarådets rekommendation om ungdomsarbete

Europarådets ministerkommitté har tagit fram en rekommendation som uppmuntrar medlemsstaterna att utveckla ungdomspolitiken och praxis för ungdomsarbete. Den rekommenderar en rad åtgärder som stärker stödet till ungdomsarbete på lokal, regional, nationell och europeisk nivå.

Ministerkommitténs rekommendation till medlemsstaterna om ungdomsarbete

Anja Olin Pape - föreläsning om ministerkommitténs rekommendation (svenska)

Möjligheter genom EU-program

Fritidsledare och ungdomsledare kan öka sin egen kunskap eller uppmuntra unga att delta i utbyten, studiebesök eller volontärarbete. Organisationer, kommuner och andra aktörer kan få stöd för att bygga partnerskap, skapa erfarenhetsutbyten, utveckla metoder för ungdomsarbetet med mera. Nedan kan du läsa om de EU-program som MUCF handlägger.

Erasmus+ Ung och aktiv

Programmet ger möjlighet till ungdomsutbyten, studiebesök, erfarenhetsutbyten och kompetensutveckling för ungdomsledare. Det går även att söka stöd för ungdomsdialog, strategiska samarbeten och partnerskap eller utveckla nya verktyg och metoder inom ungdoms- och utbildningsområdet. 

Erasmus+ Ung och aktiv

Europeiska Solidaritetskåren

Programmet ger unga 18–30 år möjlighet att vara volontärer eller praktisera och jobba - utomlands eller i sitt hemland. Organisationer kan ansöka för att ta emot och sända volontärer eller för att genomföra projekt med praktikplatser och jobb. Unga kan själva ansöka om stöd för solidaritetsprojekt. Projektidéerna ska då genomföras av minst fem ungdomar och idén ska bidra till att förbättra det lokala samhället. Projekten kan pågå mellan två och tolv månader. 

Europeiska Solidaritetskåren