Omlokalisering till Växjö

I augusti 2017 tog regeringen beslut om att MUCF senast den 1 februari 2019 skulle vara omlokaliserat till Växjö.

Enligt uppdraget skulle omlokaliseringen ske på ett sådant sätt att verksamheten kunde fungera effektivt med bibehållen kvalitet på både kort och lång sikt. MUCF skulle föra en löpande dialog med Utbildningsdepartementet om hur arbetet med uppdraget fortskred. Senast den 1 april 2018 skulle MUCF redovisa de verksamhetsmässiga, ekonomiska och personella konsekvenserna av uppdraget samt redogöra för vidtagna åtgärder till regeringen (Utbildningsdepartementet).

Uppdraget skulle slutredovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 april 2019.