Hoppa till huvudinnehåll
 

Ordlista

Aktivt deltagande: I projekt inom EU-programmet Erasmus+ Ung och Aktiv som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor administrerar är det deltagarna själva som ska vara aktiva. Deltagarna ska äga projekten och vara aktiva aktörer, inte konsumenter.

Asexuell: En sexuell identitet som innebär att personen inte har någon sexlust, ingen aktiv sexualitet eller inte önskar inkludera andra i sin sexualitet.

Bifobi: Hat, avsky och fördomar mot bisexuella eller personer som tolkas som bisexuella. Begreppet har inget med rädsla att göra.

Bisexuell: Förmågan att bli kär i eller attraherad av människor oavsett kön.

Cisnorm: Förväntan om att alla människor ska definiera sig som det juridiska kön de tilldelades vid födseln. Det juridiska könet bestäms utifrån nyfödda barns biologiska kön.

Cisperson: Förenklat uttryckt är en cisperson en person som inte är en transperson. Begreppet handlar om könsidentitet och könsuttryck och inte om sexuell läggning. Cis är latin för på samma sida. Begreppet gäller en person vars juridiska kön, biologiska kön och könsidentitet hänger ihop och alltid har hängt ihop med den rådande samhällsnormen. Det kan till exempel vara en person som föds med snopp, identifierar sig som kille och har könet man registrerat som kön i folkbokföringen.

Funktionshinder: Beskriver den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.

Funktionsnedsättning: Personer med funktionsnedsättning har en helt eller delvis nedsättning av funktionsförmågor som kan vara fysiska, psykiska och ha kognitiva inslag. Funktionsnedsättning kan vara medfött eller bero på sjukdom och vara olika länge. Olika exempel på funktionsnedsättningar är: Benskörhet, dövhet, dövblindhet, hörselskada och synskada.

Genusperspektiv: MUCF ska bidra till att kommuner och organisationer har ett genusperspektiv i sitt förebyggande arbete mot extremism. Med genusperspektiv menas att vi ska problematisera, reflektera och ifrågasätta förhållningssätt och föreställningar om kön.

Hbtq: En samlingsbeteckning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queers. I många sammanhang talar man om hbt-personer, ibland ingår queers i samlingsbeteckningen. I engelskspråkiga länder kan q också stå för questioning (sökande). Här står det för queer.

Hen: Kan användas istället för hon och han. Exempelvis om man inte vet vilket kön en person har eller om personer som definierar sig som något annat än tjej eller kille.

Heteronorm: Förväntan att alla människor ska vara heterosexuella cispersoner och bilda familj med en person av så kallat motsatt kön. Personer som följer denna norm ges ofta fördelar i fråga om lagstiftning, känsla av sammanhang och bekräftelse.

Heterosexuell: Förmågan att bli kär i eller attraherad av människor av annat kön än en själv.

Homofobi: Hat, avsky och fördomar mot homosexuella eller personer som tolkas som homosexuella. Begreppet har inget med rädsla att göra.

Homosexuell: Förmågan att bli kär i eller attraherad av människor av samma kön som en själv.

Icke-binär: Person som varken känner sig som tjej eller som kille. Ofta används hen som pronomen. Vissa använder intergender i en liknande bemärkelse.

Inkludering: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor administrerar EU-programmet Erasmus+ Ung och Aktiv. När vi pratar om inkludering i samband med det EU-programmet betyder det att alla ungdomar ska ha samma möjligheter till internationella erfarenheter. Inkluderingsprojekt riktar sig direkt eller indirekt till olika grupper av ungdomar med begränsade möjligheter till internationellt samarbete. Det är ungdomar som kommer från en mindre gynnad kulturell, geografisk eller socioekonomisk miljö eller ungdomar med funktionsnedsättning.

Intergender: Är en person som inte vill inordna sig i den traditionella uppdelningen i man och kvinna, och som identifierar sig som mellan eller bortom könen. Det har ingenting att göra med hur personens kropp ser ut utan handlar om vilket kön man känner sig som (könsidentitet).

Interkulturellt lärande: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fördelar pengar till ungdomsutbyten. Vid internationella ungdomsutbyten talar vi om interkulturellt lärande som ett sätt att låta sin egen kulturella bakgrund möta andras. Hur uppfattar andra världen? Interkulturellt lärande förenar begreppen kultur och lärande. Kultur beskrivs ofta som grundläggande antaganden, värderingar och normer som en grupp människor delar. Lärande innebär att samla kunskaper och färdigheter genom att prova eller att bli undervisad. Lärande kan ske både spontant och omedvetet och som ett resultat av en planerad utbildningssituation.

Intersex: Person som är född med en kropp vars inre och/eller yttre fysiska egenskaper inte stämmer överens med samhällets förväntningar om hur en typisk tjej- eller killkropp ska se ut. Det finns många olika intersex-variationer. Vissa intersexpersoner definierar sig som hbtq(i)-personer, andra inte.

Komma ut: Begreppet syftar ofta på att berätta för sin omvärld att man inte är cisperson eller heterosexuell. Komma ut är inget som sker en enda gång utan det sker genom hela livet: i skolan, på arbetsplatsen, för nya vänner och kollegor, i möte med vården och i möte med äldreomsorgen. Skälet till att man behöver komma ut är att det finns en heteronorm och en cisnorm. Man berättar alltså något om sig själv för att omvärlden i mångt och mycket förutsätter att man har en viss könsidentitet eller sexuell läggning.

Kön: Begreppet består av flera olika delar:

  • Könsidentitet (det kön en person känner sig och definierar sig som)
  • Könsuttryck (kläder, kroppsspråk, frisyr med mera)
  • Biologiskt kön (könsorgan och hormonnivåer)
  • Juridiskt kön (det som står i ens pass och framgår av ens personnummer).

Normkritik: Benämns även som normkritiskt förhållningssätt eller normmedvetenhet. Det anses mycket effektivt för att kontinuerligt arbeta mot diskriminering och för likabehandling. Fokus ligger på att granska normer, reflektera kring vad som ses som självklart och diskutera privilegier i relation till normer och makt.

Normkritik innebär även att aktivt synliggöra normbrytare och att förändra de strukturer som gör att vissa människor ses som mer självklara eller ges fördelar på bekostnad av (oftast) minoritetsgrupper.

Pansexuell: Förmågan att bli kär i eller attraherad av människor av alla kön. Begreppet tydliggör att det finns fler kön än två.

Pride: Politisk festival för hbtq-personers rättigheter som firas över hela världen i syfte att synliggöra hbtq-frågor, ta plats och att vara stolt.

Queer: Ett brett begrepp som kan betyda flera saker men i grunden är ett ifrågasättande av heteronormativitet. Många ser sin könsidentitet och/eller sin sexualitet som queer. I den meningen brukar queer stå för en önskan om att alla kön ska ingå eller att inte behöva definiera sig. (I engelskspråkiga länder representerar bokstaven q ibland även questioning, det vill säga sökande.)

Regnbågsfamilj: Syftar vanligtvis på en familj bestående av vuxna och barn där någon eller några av föräldrarna är homo- eller bisexuella. Ibland inkluderar begreppet även familjer där en eller fler av föräldrarna är transpersoner

Sexuell läggning: Definieras utifrån vem eller vilka en person blir förälskad i, attraheras av eller har sexuella relationer med. De sexuella läggningar som inkluderas i diskrimineringslagen är homosexuell, bisexuell och heterosexuell.

Stjärnfamilj: Ett begrepp som omfattar alla typer av familjekonstellationer och som syftar till att inte värdera någon familjekonstellation som bättre eller sämre än någon annan. Begreppet kan exempelvis omfatta familjer med eller utan barn, familjer med en eller flera vuxna eller så kallade bonusföräldrar eller bonussyskon. I begreppet ingår att ”familj” inte måste hänga samman med biologiska band.

Transfobi: Hat, avsky och fördomar mot transpersoner eller personer som tolkas som transpersoner. Begreppet har inget med rädsla att göra.

Transpersoner: Personer som har en könsöverskridande identitet eller ett könsöverskridande uttryck brukar kallas transpersoner. Trans handlar inte om sexuell läggning utan transpersoner kan vara hetero-, homo- eller bisexuella. Ordet trans är latin för att överskrida. Som transperson räknas någon vars mentala kön inte överensstämmer med det biologiska eller juridiska kön som personen fick vid födseln. En transperson kan till exempel vara en kille som biologiskt och juridiskt är en tjej. Inom begreppet transperson ryms olika sätt att vara. En del transpersoner gör en könskorrigering för att kroppen ska stämma överens med det mentala könet. Andra transpersoner vill inte förhålla sig till något visst kön utan ser sig som både och eller inget alls. Det kallas ibland intergender.

Transsexuell: Person vars könsidentitet inte överensstämmer med det biologiska och juridiska könet och som önskar förändra detta. Ofta används termen könsbyte för att förklara denna process, men könet byts inte – det är kroppen och det juridiska könet som förändras för att överensstämma med könsidentiteten.

Validering: Syftet med validering är att kunna bedöma och jämföra den kunskap och kompetens som en person har, oavsett hur färdigheterna har uppnåtts. Validering är en process som innebär att kunskap eller färdigheter som har förvärvats genom studier, genom att delta i samhällslivet eller genom arbete bedöms, värderas, dokumenteras och erkänns. Det kan handla om att både icke-formellt och formellt införskaffade kunskaper eller färdigheter valideras.

MUCF, nationellt kontor för EU-programmen: