Öka valdeltagandet i allmänna valen 2018 och Europaparlamentsvalet 2019

Ansökan

Sista ansökningsdatum har passerat. Ni som har sökt bidrag kommer att få besked om beslut första veckan i januari 2018.

Ni kan söka bidraget

Bidraget kan sökas av kommuner eller organisationer och stiftelser utan vinstsyfte. De sökande och projekten ska uppfylla demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering. Bidrag får inte lämnas till en organisation eller stiftelse som har skulder hos Kronofogdemyndigheten.
Projekten ska uppfylla vissa krav, se Bedömning av ansökan.

Syftet med bidraget

Bidraget ska användas för aktiviteter och verksamheter som syftar till att öka valdeltagandet bland unga samt utrikes födda eller personer med funktionsnedsättning i alla åldrar. Syftet är också att öka valdeltagandet i socioekonomiskt utsatta områden där valdeltagandet är lågt. 

Det här kan bidraget gå till

Bidraget ska användas för att stimulera och öka valdeltagandet bland  grupper som röstar i mindre utsträckning. Myndigheten kommer att prioritera projekt där verksamheter och metoder som har visat sig framgångsrika för att nå de specifika målgrupperna används, exempelvis med lokala aktörer och ambassadörer som har ett upparbetat förtroende bland målgrupperna. 
Bidrag kan inte gå till organisationens ordinarie verksamhet.

Projektets längd 

Ett projekt kan pågå under högst 12 månader och ska påbörjas senast den 1 februari 2018.

Bidragets storlek

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har under 2018 cirka 8,5 miljoner kronor att fördela under förutsättning att riksdagen anvisar medel för detta. MUCF kommer att bevilja högst 500 000 kronor för ett projekt. Av dessa medel får maximalt 300 000 kronor användas för lön och arvode.