Nytt centrum i Mora – då är ungdomarna med och påverkar

I Mora får alla högstadie- och gymnasieungdomar tycka till om planeringen av det nya centrumet. Det är ett exempel på kommunens strategiska arbete med ungdomsinflytande.

Mora kommun har länge arbetat med kunskapsbaserad ungdomspolitik och för att ta till vara ungas kunskap och erfarenheter i kommunens verksamhet. Redan 2009 utsågs Mora till Årets ungdomskommun just för sitt strukturerade och nyskapande arbete med ungas inflytande och delaktighet.

I Mora pågår just nu planeringen av ett nytt centrum. På planeringsmötena deltar representanter från kommunen, fastighetsägare, handeln och andra intressenter. Men även kommunens alla högstadie- och gymnasieungdomar får vara med.

På ett möte med ungdomarna sa kommunens samhällsplanerare Gunnar Israelsson så här till eleverna:

– Om vi i kommunen når ut till alla 1 600 elever så är det ungefär 8 procent av Moras befolkning. Så ni är med andra ord en mycket betydelsefull grupp i det här arbetet.

Ungdomarnas synpunkter viktiga

Gunnar Israelsson menar att ungdomarnas synpunkter är viktiga eftersom de är den generation som kommer att få leva med det nya centrumet under många år framöver. Därför ska de också få vara med och påverka det slutliga resultatet.

Josefin Sjöberg som är ordförande i Mora ungdomsråd tycker också att unga ska vara med från början och forma Mora.

– Det är jättebra att ungdomarna får vara med och påverka och om deras förslag blir genomförda så får de tillit till att politiker faktiskt lyssnar, säger hon. Dessutom kan ungdomar ge förslag på nymodigheter, till exempel affärer som passar unga. Det kan locka fler ungdomar till Mora.

Eleverna har fått tycka till om farliga gång- och cykelvägar och förbättringar av dessa, var nya ungdomslägenheter kan byggas, om nya aktiviteter i kommunens parker, ge förslag på serviceutbud eller aktiviteter i centrumet och utformningen av ett framtida skolområde i kommunen.

Bra engagemang på skolorna

För att nå ut till eleverna anordnades en elevrådsdag med representanter från de olika elevråden. De presenterade sedan informationen i sin tur för sina egna elev- och klassråd och såg till att diskussionerna och idéarbetet fortsatte på skolorna.

– Det har varit ett bra engagemang på skolorna med många bra förslag, säger Josefin Sjöberg.

Elevernas synpunkter har sedan skickats till en särskild webbplats. Klasserna eller elevråden har inte behövt vara eniga om de förslag som skickats in till webbplatsen utan alla förslag har tagits emot, även enskildas. Allt material som eleverna producerat kommer att överlämnas till arbetsgruppen för centrumutvecklingen.

Några månader senare träffades elevrepresentanter, Mora ungdomsråd, tjänstemän och politiker och tittade igenom ungdomarnas förslag.

– Jag är imponerad av ungdomarnas kreativitet och fantasi, säger Gunnar Israelsson. Det finns väldigt mycket i materialet som kan förverkligas. Vi kommer att titta på förslagen nu när processen med projektet går vidare.

Moras ungdomsinflytande:
  • I Mora finns två forum för ungdomsinflytande; Demokratidag och Elevrådsdag.
  • Vart tredje år görs Ungdomsstyrelsens Lupp-enkät i högstadiet och på gymnasiet.
  • Efter varje Demokratidag träffas Mora ungdomsråd, ungdomar från elevråden, politiker och tjänstemän för att utveckla de frågor som diskuterats under Demokratidagen, samt de svar som respektive nämnd lämnat till kommunstyrelsen om vad som bör göras utifrån det som kommit fram i Lupp-enkäten.

Text: Anette Persson.

Artikeln är skriven 2012.