Nytt bidrag till insatser för socialt särskilt utsatta

MUCF har fått ett nytt statligt bidrag på 58 miljoner kronor att fördela till insatser för människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. Bidraget riktar sig till civilsamhällets organisationer. Ansökningsperioden är den 16 mars-6 april.

Organisationer som ansöker om bidraget måste, under minst två år, ha bedrivit verksamhet som riktar sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer.

MUCF fick under sommaren 2020 uppdraget att fördela medel för insatser riktade till människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. Då var bidraget på 48 miljoner kronor, och det fördelades mellan 17 organisationer.
https://www.mucf.se/bidrag-till-insatser-socialt-sarskilt-utsatta

Ansökan

Ansökan kan göras mellan 16 mars och 6 april 2021
Ansökan görs här i MUCF:s ansökningssystem.
Beslut kommer preliminärt att fattas under vecka 16.

Vem är behörig att söka bidraget?

Ideella föreningar som:

  • bedriver riksomfattande verksamhet som stöder lokala eller regionala organisationer (riksorganisationer) eller bedriver verksamhet som är av nationellt intresse (riksintresse), Notera att en lokalförening som är ansluten till en riksorganisation inte är att likställa med att lokalföreningen i sig bedriver riksomfattande verksamhet.
  • är demokratiskt uppbyggda och som respekterar demokratins idéer.
  • kan dokumentera sin verksamhet genom fastställda verksamhets- och revisionsberättelser

eller

Trossamfund, samverkansorgan och församlingar som:

  • framgår av 16 § förordningen (1998:1593) om trossamfund har rätt till statlig hjälp samt 3 § förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund 
  • bedriver riksomfattande verksamhet som stöder lokala eller regionala organisationer (riksorganisationer) eller bedriver verksamhet som är av nationellt intresse (riksintresse), Notera att en lokalförening/församling som är ansluten till en organisation som bedriver riksomfattande verksamhet inte är att likställa med att lokalföreningen/församlingen i sig bedriver riksomfattande verksamhet.
  • kan dokumentera sin verksamhet genom fastställda verksamhets- och revisionsberättelser.

Statsbidrag får även lämnas till organisationer som inte uppfyller villkoren i 3 § första stycket 2 om det finns särskilda skäl för det. Vid en sådan prövning ska det särskilt beaktas vilka behov som finns kopplade till coronapandemin inom det geografiska område där organisationen är verksam.

Observera att andra organisationsformer, till exempel stiftelser och kommuner, inte är berättigade till bidraget.

Mer information om förutsättningarna och kriterierna för att söka statsbidraget fanns att läsa i Förordning (2021:134) 

Hur ska bidraget användas

Organisationsbidraget ska användas för att förstärka organisationernas befintliga verksamhet samt möta ett ökat behov av hjälp- och stödinsatser till samhällets mest utsatta under coronapandemin. Det ska handla om människor i socialt särskilt utsatta situationer. Begreppet ”socialt särskilt utsatta” syftar på personer som riskerar att falla igenom samhällets skyddsnät och som är svåra att nå för andra aktörer än civilsamhällets organisationer. Det kan till exempel handla om insatser för personer i hemlöshet, EU-migranter och personer som har svårt att tillgodogöra sig samhällsinformation. Bidraget ska kunna täcka kostnader för verksamhet under hela 2021. Det går därför bra att söka bidrag för kostnader för redan genomförda insatser under året (från och med 1 januari) – om det är så att ni har anpassat er verksamhet med anledning av coronapandemin under hela 2021.

Bidragets storlek

Regeringens satsning omfattar 60 miljoner kronor, varav 58 miljoner kronor ska fördelas i organisationsbidrag med anledning av coronapandemin.