Ny rapport: Föreningar i utsatta områden har sämre villkor

Idag släpper Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, årets uppföljningsrapport Utvecklingen av ideella föreningars villkor som jämför villkoren för ideella föreningar i utsatta områden med föreningar i andra områden.

I socioekonomiskt utsatta områden finns oftast ett aktivt civilsamhälle, som ibland gör det som det offentliga Sverige inte vill, kan eller helt enkelt har slutat med att göra. Vardagen för dessa ideella aktörer skiljer sig markant från de villkor civilsamhället har i andra områden. Detta kan vi se i vår årliga studie kring villkoren för det civila samhället som vi tagit fram på uppdrag av regeringen.

De senaste fem åren har MUCF följt upp villkoren för det civila samhället med enkätundersökningar riktade till olika typer av civilsamhällesaktörer. Årets rapport visar att organisationerna i utsatta områden genomför många socialt inriktade aktiviteter och erbjuder gemenskap, samtidigt som de även menar att de fyller en viktig funktion som demokratiskola.

– Nu är det är hög tid att uppvärdera de insatser som görs i socioekonomiskt svaga områden och se till att de som verkar där får bättre förutsättningar för att utföra sitt viktiga arbete, säger Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF.

Organisationer i socioekonomiskt utsatta områden upplever att deras villkor är sämre än andra föreningars. Samtidigt är det just dessa föreningar som är bäst på att nå människor som traditionellt inte engagerar sig i civilsamhället och på att hjälpa dem att göra sina röster hörda.

Civilsamhället och offentlig sektor behöver goda kunskaper om varandra

De tre senaste uppföljningarna som MUCF gjort av ideella föreningar och deras villkor visar en tydlig trend: andelen organisationer som anser att offentliga tjänstepersoner har god kunskap om deras organisations villkor är fortsatt låg och tycks dessutom minska. Detsamma gäller andelen som anser att de som arbetar i offentlig sektor är bra på att skapa en ömsesidig dialog och ett öppet samarbetsklimat.

– För att det civila samhällets aktörer ska kunna uttrycka sina åsikter fritt och framföra kritik och därmed bidra till samhällsutvecklingen måste de få bättre förutsättningar för att samverka med det offentliga. Detta bygger på att både civilsamhällesaktörer och offentlig sektor har goda kunskaper om varandra och att offentliga aktörer höjer sina kunskaper om civilsamhällets villkor, säger Julia Grosse, utredare och ansvarig för rapporten på MUCF.

Utifrån MUCF:s kunskap ser vi nödvändiga förstärkningar inom dessa fyra områden:

  1. Kompetenshöjande insatser om civilsamhällets villkor för de som arbetar inom offentlig sektor.
  2. Stödfunktioner som ger råd till organisationer i bidrags- och föreningstekniska frågor.
  3. Skapa möjlighet till träffpunkter och gör det möjligt för organisationer att använda skolor eller andra offentliga lokaler på kvällstid och helger.
  4. Ta fram kunskap om vad som hindrar underrepresenterade grupper att engagera sig i det civila samhället samt hur offentliga aktörer arbetar för att möta behov i utsatta områden. Länk till rapporten ”Utvecklingen av villkoren för ideella föreningar”:

Rapporten Utvecklingen av ideella föreningars villkor

Nyhetsdatum: 
2017-05-31