Nationellt samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar

Den 14 maj 2020 fick MUCF och flera andra myndigheter i uppdrag av regeringen att utveckla ett nationellt samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar. MUCF är samordnande myndighet för uppdraget som ska slutrapporteras till regeringen senast den 14 maj 2021.

Foto på ung person som sitter ensam på en trappa

Vad innebär uppdraget?

För unga som möter svårigheter att fullfölja grund- och gymnasieskola eller att etablera sig på arbetsmarknaden är ett tidigt stöd och förebyggande arbete viktigt. Av slutbetänkandet SOU 2018:11 Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller studerar framgår att det finns ett behov av ett mer sammanhängande stöd till unga i åldern 13–25 år som saknar grundläggande utbildning och som har behov av stöd från flera aktörer med ansvar för olika delar av samhällets stödsystem, eftersom de riskerar särskilda svårigheter i sin etablering.

Stödet till unga som riskerar att få särskilda svårigheter i sin etablering behöver vara både mer långsiktiga och påbörjas tidigare än de insatser som görs inom det kommunala aktivitetsansvaret för unga som har fullgjort sin skolplikt, är under 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande. Ett sådant stöd behöver omfatta både frågor kring utbildning, omsorg, hälso- och sjukvård och arbetsmarknad.

Syftet med uppdraget är att utveckla en förbättra samverkansmodell mellan nationella myndigheter som långsiktigt stärker förutsättningarna att lokalt åstadkomma ett förstärkt förebyggande arbete för unga med sammansatta behov.

Inom ramen för uppdraget ska de olika aktörernas roll belysas. Myndigheterna ska göra en gemensam analys av de problem och utmaningar som finns kring samverkan och redovisa hur ett nationellt samordnat stöd bör utvecklas.

Myndigheter som omfattas av uppdraget och dialogparter

Utöver MUCF har följande myndigheter fått uppdraget: Arbetsförmedlingen, Delegationen mot segregation, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Socialstyrelsen, och Statens institutionsstyrelse.

Uppdraget ska genomföras i dialog med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Länsstyrelserna, Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS), Friskolornas riksförbund, Idéburna skolors riksförbund, Kriminellas revansch i samhället (KRIS), Riksförbundet Attention, samt andra relevanta aktörer.

Under arbetet med uppdraget ska även dialog ske med Brottsförebyggande rådet, Kriminalvården, Polismyndigheten samt med Statens skolverk.