Nabo - ungas sociala inkludering i Norden

Under 2018 var Sverige ordförande i Nordiska ministerrådet. MUCF har hand om ett av Sveriges ordförandeskapsprojekt, Nabo, som handlar om social inkludering.

NABO (textat)

Vi har tagit fram en film som förklarar tre centrala begrepp som vi arbetar med i Nabo. I filmen förklarar vi kortfattat det nordiska samarbetet, ungdomsperspektivet och social inkludering.

Social inkludering innebär en känsla av att vara en del av ett samhälle.

Projektet ska lyfta ungas röster och sprida goda exempel. Nabo är det fornnordiska, danska och norska begreppet för granne. Ordet ska förmedla en känsla av gemenskap och de saker som är gemensamma för de nordiska länderna.

Projektet är treårigt och pågår till 2020. Det finansieras av Nordiska ministerrådet.

Nordens välfärdscenter (NVC) och Sveriges ungdomsorganisationer (LSU) är våra projektpartners. Nordens Välfärdscenter tar fram lärande exempel och LSU hjälper MUCF att identifiera unga till fokusgrupperna. LSU koordinerar också ett samarbete med sina systerorganisationer i de nordiska länderna.

Ungas röster i våra nordiska länder

MUCF kommer att göra fokusgruppsintervjuer med unga i de nordiska länderna om vad de tycker utifrån fem teman. De teman som ungdomarna ska prata om är: att delta i olika delar av samhällslivet, möjligheter till inflytande, socialt stöd och sociala nätverk, orättvis behandling och upplevelser av inkludering och delaktighet. Utifrån berättelserna kommer det att göras en rapport i varje nordiskt land. Det gör att det blir möjligt att göra jämförelser mellan länderna.

I varje land kommer fokusgrupperna att innehålla unga från socioekonomiskt utsatta områden, områden som inte är utsatta områden, landsbygd och gles landsbygd.

Fokusgrupperna kommer att innehålla ett tvärsnitt av unga från det geografiska området där samtalen genomförs.