Myndighetsnätverk för civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor samordnar ett myndighetsnätverk för civilsamhällesfrågor.

Syftet med myndighetsnätverket är att utbyta kunskap och utveckla myndigheternas arbete inom politiken för det civila samhället.

Målet är att ge myndigheterna god kunskap om det civila samhället och att stärka myndigheternas förutsättningar att samverka med organisationer i frågor där civilsamhället berörs eller där deras engagemang och expertis kan tas till vara.

Broschyren Vem gör vad?

I broschyren Vem gör vad? beskriver vi hur några av myndigheterna arbetar och samverkar med det civila samhällets organisationer. Den kan hjälpa dig att hitta rätt bland myndigheterna vare sig du själv arbetar på myndighet, i kommun eller är aktiv i en ideell organisation och behöver samverka med en myndighet eller söka bidrag till någon verksamhet.

Broschyren Vem gör vad?

I nätverket ingår 27 myndigheter - däribland Migrationsverket, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Myndigheten för delaktighet samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Hallå där, Eva Thyselius på Migrationsverket!

Varför deltar Migrationsverket i MUCF:s myndighetsnätverk för civilsamhällesfrågor?

Nätverket är ett stöd i att arbeta med civilsamhällesfrågor, för att få kunskap och för erfarenhetsutbyte.

Varför är det viktigt för Migrationsverket att samverka med det civila samhället?

Det är viktigt av flera skäl. Genom att samverka med organisationer som jobbar nära asylsökande kan vi få användbar kunskap om målgruppen. Asylsökande har ofta ett större förtroende för civilsamhällets organisationer. Det är också viktigt att Migrationsverket ger information till organisationer som stöttar asylsökande om ändringar i regelverk till exempel.

Vad tar du med dig från den senaste träffen då ni bland annat fick identifiera utvecklingsområden för myndigheterna?

Att det behövs förändringar i myndigheters interna kultur för att skapa intresse för frågorna. Det är viktigt att det finns en förståelse för varför vi jobbar med civilsamhället. Jag tar också med mig vikten av att samverka och att ha kontakt med många organisationer, även mindre föreningar och lösa nätverk. Hur kan vi skapa samverkan som bygger på en jämbördig relation mellan parterna?