Myndigheter

Det finns flera myndigheter som fördelar statsbidrag till civilsamhällesorganisationer. Riksdagen fattar beslut om statsbudgeten, sätter ramarna för vilka bidrag som ska ges och vilka belopp som anslås till detta. Regeringen formulerar syftet och bestämmer reglerna för de bidrag som finansieras med statliga pengar.

Statliga myndigheter handlägger och fördelar statsbidraget enligt de förordningar som regeringen beslutet. I förordningar framgår vilka grundläggande krav som ska uppfyllas för att kunna söka och få statsbidrag. Det innehåller bestämmelser om statsbidraget, syftet med bidraget, villkor för bidraget, ansökningsförfarande, hur det redovisas samt återbetalningsskyldighet och återkrav om det finns grunder. Bidrag kan endast lämnas i det fall det finns ekonomiska medel avsatta för ändamålet.

I de flesta förordningar framgår att föreningar som fått bidrag är skyldig att på begäran lämna de ytterligare uppgifter som myndigheten behöver för att granska redovisningen. Därför är det viktigt att föreningarna har ordning och redo i sina handlingar.

Myndigheten ska i sina årsredovisningar redovisa till regeringen hur medlen har använts, bland annat vilka åtgärder medlen har använts till och vilka effekter som har uppnåtts.

De vanligaste formerna av statsbidrag till ideella föreningar är organisationsbidrag, verksamhetsbidrag och projektbidrag.

Stöd och service

Flera myndigheter har en viktig roll när det gäller stöd och service till civilsamhälletsorganisationer. Till exempel myndigheter som fördelar statliga bidrag till civilsamhällets organisationer har även en stödjande roll i enlighet med myndigheternas generella serviceskyldighet.

Några myndigheter har särskilt tagit fram ett riktat stöd till civilsamhällets organisationer t.ex. en kort film med tips om hur man skriver en bra projektansökan. Tipsen handlar specifikt om ansökningar till berörda myndighetens bidrag.

Utöver detta erbjuder myndigheterna stöd till organisationer bl.a. informationsträffar, skrivarstugor för organisationerna, träffar med organisationer som fått avslag och bifall samt tematiska träffar kring föreningskunskap, erfarenhetsutbyte. Myndigheterna stödjer även civilsamhällets organisationer genom bland annat nätverkande och kunskapsuppbyggnad.

Till exempel Arvsfondsdelegationen erbjuder sökande förening att testa om sin projektidé, få råd och stöd innan man ansöker. 

Föreningarna har även möjligheter att kontakta relevant myndigheter för att veta om det finns bidragsmedel avsatta för ändamålet innan ansökan formuleras.

Statliga myndigheter som fördelar statsbidrag