Mot rasism och intolerans

Vi fördelar statsbidrag till projekt som motverkar eller förebygger rasism eller intolerans.

Ansökan

Beslut för år 2020 meddelades den 28 maj 2020.

Ansökan för år 2021 planeras att öppna den 1 januari 2021.

Ni kan söka bidraget

Ideella föreningar och stiftelser som inte är statliga eller kommunala och som saknar vinstsyfte. Organisationerna ska vara demokratiskt uppbyggda och stödja sig på demokratins idéer. Stiftelser behöver inte vara demokratiskt uppbyggda. Projekten ska uppfylla vissa krav, se Så handlägger MUCF projektansökningar.

Det här kan statsbidraget gå till

Bidraget går till projekt som förebygger och motverkar rasism och liknande former av intolerans som tar sig uttryck i exempelvis:

  • afrofobi
  • antisemitism
  • antiziganism
  • homofobi eller transfobi
  • islamofobi
  • rasism mot samer

Projekten kan till exempel syfta till att ta fram och sprida kunskap, att mobilisera och stärka kapaciteten i arbetet mot rasism eller till att med olika metoder påverka och förändra attityder, normer och strukturer i samhället.

Myndigheten ska även bedöma om projektets verksamhet har förutsättningar att ge upphov till långsiktiga effekter.

Bidrag kan inte gå till organisationens ordinarie verksamhet.

Enligt regeringens förordning går det inte att överklaga myndighetens beslut om bidrag.

Prioritering

Organisationer som företräder någon av Sveriges fem nationella minoriteter kan söka projektmedel för maximalt 300 000 kronor ur en särskild pott. Kostnader för lön är okej. Projekt som söker medel ur potten konkurrerar enbart med varandra. Projektets syfte ska vara att förebygga eller motverka rasism eller andra former av intolerans. Myndigheten prioriterar projekt där det finns en förankring hos målgruppen som organisationen företräder.

Organisationer som företräder nationella minoriteter som söker projektmedel över 300 000 kronor konkurrerar med alla övriga ansökningar. 

Potten för nationella minoriteter är på 2,1 miljoner kronor. 

Sveriges fem nationella minoriteterna är judar, samer, sverigefinnar, romer och tornedalingar.

Projekets längd och starttid

Projektet måste starta under samma kalenderår som det ansöks inom och kan pågå i högst 12 månader. Projektet kan som tidigast starta 4 månader efter sista ansökningsdag, det vill säga den 18 juni 2020.

Bidragets storlek

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har regeringens uppdrag att fördela cirka 14 miljoner kronor inom stödformen under 2020. 

De bidragssummor som fördelas till olika projekt kan variera, till exempel beroende på vad respektive projekt beräknas kosta och hur många som söker bidraget.