Mot rasism och intolerans

Bidrag till projekt som motverkar eller förebygger rasism eller liknande former av intolerans.

Banderoll: No racicm

Ansökan

Ansökan görs i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors ansökningssystem.

Sista ansökningsdag för 2019 har passerat.

Ni kan söka bidraget

Ideella föreningar och stiftelser som inte är statliga eller kommunala och som saknar vinstsyfte.

Organisationerna ska vara demokratiskt uppbyggda och stödja sig på demokratins idéer. Stiftelser behöver inte vara demokratiskt uppbyggda. Projekten ska uppfylla vissa krav, se Så handlägger MUCF projektansökningar.

Prioriteringar

Verksamheter som har förutsättningar att ge upphov till långsiktiga effekter prioriteras.

Det här kan bidraget gå till

Bidraget ska gå till projekt som förebygger och motverkar rasism och liknande former av intolerans som tar sig uttryck i:

  • afrofobi
  • antisemitism
  • antiziganism
  • homofobi eller transfobi
  • islamofobi
  • rasism mot samer

Projekten kan till exempel syfta till att ta fram och sprida kunskap, att mobilisera och stärka kapaciteten i arbetet mot rasism eller till att med olika metoder påverka och förändra attityder, normer och strukturer i samhället.

Bidrag kan inte gå till organisationens ordinarie verksamhet.

Enligt regeringens förordning går det inte att överklaga myndighetens beslut om bidrag.

Projektets längd och starttid

Projektet måste starta under samma kalenderår som det ansöks inom och kan pågå i högst 12 månader. Möjlighet till förlängning av projekttiden finns efter dialog med MUCF.

Bidragets storlek

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har regeringens uppdrag att fördela cirka 14 miljoner kronor inom stödformen under 2019. 

De bidragssummor som fördelas till olika projekt kan variera, till exempel beroende på vad respektive projekt beräknas kosta och hur många som söker bidraget.