Mot rasism och intolerans

Bidrag till projekt som motverkar eller förebygger rasism eller liknande former av intolerans.

Banderoll: No racicm

Ansökan

Nästa ansökningsomgång öppnar snart och sista ansökningsdatum beräknas vara i mitten av mars 2019.

Ansök om bidrag mot rasism och intolerans här

Ni kan söka bidraget

Ideella föreningar och stiftelser som inte är statliga eller kommunala och som saknar vinstsyfte.

Organisationerna ska vara demokratiskt uppbyggda och stödja sig på demokratins idéer. Stiftelser behöver inte vara demokratiskt uppbyggda. Projekten ska uppfylla vissa krav, se Krav på projekt.

Prioriteringar

Verksamheter som har förutsättningar att ge upphov till långsiktiga effekter prioriteras.

Det här kan bidraget gå till

Bidraget ska gå till projekt som förebygger och motverkar rasism och liknande former av intolerans som tar sig uttryck i:

  • afrofobi
  • antisemitism
  • antiziganism
  • homofobi eller transfobi
  • islamofobi
  • rasism mot samer

Projekten kan till exempel syfta till att ta fram och sprida kunskap, att mobilisera och stärka kapaciteten i arbetet mot rasism eller till att med olika metoder påverka och förändra attityder, normer och strukturer i samhället.

Bidrag kan inte gå till organisationens ordinarie verksamhet.

Enligt regeringens förordning går det inte att överklaga myndighetens beslut om bidrag.

Projektets längd och starttid

Projektet kan tidigast starta 1 juni 2018 och pågå i högst 12 månader.

Bidragets storlek

Bidraget för varje organisation varierar beroende på hur många som söker bidraget. För 2018 har MUCF 14 miljoner kronor att fördela till verksamheter som motverkar eller förebygger rasism eller liknande former av intolerans.