Minska förekomsten av hot och hat i det offentliga samtalet

Bidrag till projekt som syftar till att minska förekomsten av hot och hat i det offentliga samtalet.

Ansökan

Ni ansöker i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ansökningssystem.

Ansökningsomgång öppnar 7 maj 2018 med sista ansökningsdag den 20 juni 2018.

Ni kan söka bidraget

Bidraget kan sökas av organisationer och stiftelser utan vinstsyfte. Ideella organisationer ska stödja sig på demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering.

För att kunna få bidrag ska projekten uppfylla de krav som regeringen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer se Krav på projekt.

Syftet med bidraget

Bidraget ska användas för aktiviteter och verksamheter som syftar till att minska förekomsten av hot och hat i det offentliga samtalet och stärka utsatta opinionsbildare och andra som deltar i det offentliga samtalet.

Bidraget är en del av regeringens satsning om samling mot hot och hat till det fria ordets försvar, om att värna det demokratiska samtalet.

Mer om satsningen

Det här kan bidraget gå till

Bidraget ska användas till projekt som syftar till att minska förekomsten av hot och hat i det offentliga samtalet.

Projekten kan till exempel syfta till att förebygga och motverka hot och hat i det offentliga samtalet, öka kunskapen om omfattning och konsekvenser av hot och hat i det offentliga samtalet eller stödja individer eller grupper som är opinionsbildare eller som på annat sätt deltar i det offentliga samtalet och som därför kan utsättas för hot, våld eller andra kränkningar.

Bidrag kan inte gå till organisationens ordinarie verksamhet.

Enligt regeringens förordning går det inte att överklaga myndighetens beslut om bidrag.

Projektets längd

Ett projekt kan pågå under högst 12 månader och kan tidigast börja 1 vecka efter det att beslut meddelats.

Bidragets storlek

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har under 2018 6 miljoner kronor att fördela, under förutsättning att riksdagen anvisar medel för detta.