Minska förekomsten av hot och hat i det offentliga samtalet

Bidrag till projekt som syftar till att minska förekomsten av hot och hat i det offentliga samtalet.

Ung kvinna håller upp handen som ett stopptecken

Ansökan

Ansökan öppnar i slutet av januari och görs i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors ansökningssystem.

Sista ansökningsdag för 2019 har passerat.

Ni kan söka bidraget

Bidraget kan sökas av ideella organisationer samt stiftelser utan vinstsyfte som ej är statliga eller kommunala. Den organisation som ansöker om bidraget ska stödja sig på demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering.

För att kunna få bidrag ska projekten uppfylla de krav som regeringen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer se Krav på projekt.

Definition av hot och hat

Med hot och hat i det offentliga samtalet avses hot, våld och andra kränkningar mot en enskild person eller en grupp som en reaktion mot att personen eller gruppen har använt sin yttrandefrihet genom att uttrycka sig i en samhällsfråga, bilda opinion eller på annat sätt kommentera samhället och samtiden, i medier, på internet, i sociala medier, i något annat forum som är allmänt tillgängligt eller annars där yttrandet får stor spridning. Denna definition finns att läsa i §2 i förordningen (2018:32) om statsbidrag för insatser som motverkar hot och hat i det offentliga samtalet. 

Syftet med bidraget

Bidraget ska användas för aktiviteter och verksamheter som syftar till att minska förekomsten av hot och hat i det offentliga samtalet och stärka utsatta opinionsbildare och andra som deltar i det offentliga samtalet.

Bidraget är en del av regeringens satsning om samling mot hot och hat till det fria ordets försvar, om att värna det demokratiska samtalet.

Mer om satsningen, regeringen.se

Det här kan bidraget gå till

Bidraget ska användas till projekt som syftar till att minska förekomsten av hot och hat i det offentliga samtalet.

Projekten kan till exempel syfta till att förebygga och motverka hot och hat i det offentliga samtalet, öka kunskapen om omfattning och konsekvenser av hot och hat i det offentliga samtalet eller stödja individer eller grupper som är opinionsbildare eller som på annat sätt deltar i det offentliga samtalet och som därför kan utsättas för hot, våld eller andra kränkningar.

Bidrag kan inte gå till organisationens ordinarie verksamhet.

Enligt regeringens förordning går det inte att överklaga myndighetens beslut om bidrag.

Projektets längd

Projektstart under år 2019 kan som tidigast ske 3 månader efter sista ansökningsdag. Det måste starta under samma kalenderår som det ansöks inom och kan pågå i högst 12 månader. Möjlighet till förlängning av projekttiden finns efter dialog med MUCF.

Bidragets storlek

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har regeringens uppdrag att fördela cirka 6 miljoner kronor inom stödformen under 2019.

De bidragssummor som fördelas till olika projekt kan variera, till exempel beroende på vad respektive projekt beräknas kosta och hur många som söker bidraget.