Matris för samverkan

I vägledningen Knäck koden! finns en matris som kommuner, stadsdelar och civilsamhället kan använda för att samverka mot våldsbejakande extremism.

Matris för samverkan

Ditt samverkansteam kan använda matrisen för att arbeta strukturerat och synliggöra hur er samverkan ska se ut under arbetets gång.

Den lodräta axeln i matrisen synliggör olika nivåer av medverkan och olika grader av ömsesidighet mellan kommunen och civilsamhället. Den vågräta axeln illustrerar istället olika steg i ett arbete. Genom att kombinera de två axlarna blir det tydligt att samverkan med civilsamhället kan ske i många olika faser av arbetet och kan innebära olika saker. Mer om hur matrisen kan användas kan du läsa om i vägledningen Knäck koden. 

Använd gärna matrisen i ditt arbete! Den bygger på något som kallas för Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen och en processmodell.

Excelfilen kan ni ladda ned och skriva i under arbetets gång. Pdf-filen kan skrivas ut i A3 eller A4-format och användas på möten eller andra typer av forum.