Mål och prioriteringar för Erasmus+ Ung och Aktiv

Det finns mål och prioriteringar för Erasmus+ Ung och Aktiv som EU-kommissionen har utarbetat. För att få ett projekt beviljat måste det i ansökan tydligt finnas med hur projektet kopplar till målen och prioriteringarna. De här målen och prioriteringarna gäller för ungdomsutbyte och kompetensutveckling för dig som jobbar med unga.

Mål och prioriteringar - en sammanfattning

Anställningsbarhet, lärande och kompetenser

Unga ska ha möjlighet att förbättra sin kompetens inom olika områden, till exempel entreprenörskap, språk eller digitala medier. Lärandet i projektet ska vara i fokus – både vad det gäller kunskap, kompetenser och attityder.

Målen och prioriteringarna handlar också om att lyfta unga arbetslösa och att göra unga mer anställningsbara, samt om att stärka banden mellan ungdomssektorn och arbetsmarknaden.

Demokrati och deltagande

Dessa mål och prioriteringar betonar vikten av demokratiskt deltagande, av det europeiska medborgarskapet och av interkulturell dialog. Inom mobilitetsdelen av Erasmus+ Ung och Aktiv innebär det framför allt att jobba med att göra unga till aktiva, deltagande medborgare i samhället - både på lokal nivå och kopplat till Europa och EU-politik.

Kvalitetsarbete i ungdomssektorn

Här kan projekten till exempel rikta in sig på att stärka användandet av olika digitala verktyg och sociala medier i ungdomssektorn, eller på att öka kvaliteten i sitt arbete genom samarbeten. Här ingår kompetensutveckling av ungdomsledare och aktiviteter som på olika sätt ökar kapaciteten hos organisationer och verksamheter i ungdomssektorn, gärna genom att ta in influenser från andra sektorer.

Icke-formellt lärande

Lärandet genom icke-formella metoder ska genomsyra alla projekt inom Erasmus+ Ung och Aktiv.

Icke-formellt lärande

Validering

Den kunskap som ungdomar får genom icke-formellt och informellt lärande i projekten ska godtas av till exempel arbetsgivare och värderas på rätt sätt och på ett liknande sätt i olika länder.

Inkludering

Erasmus+ ska främja jämlikhet och inkludering. En särskilt prioriterad målgrupp är unga som vanligtvis inte deltar i internationella utbyten. De har av olika orsaker begränsade möjligheter i samhället.

De här livssituationerna kan göra att unga inte deltar i internationella utbyten:

  • Funktionsnedsättning, både fysiska och psykiska
  • Utmaningar inom utbildning, exempelvis unga som har svårigheter att lära sig saker, eller som hoppat av skolan
  • Ekonomiska svårigheter, det kan vara unga som är långtidsarbetslösa eller hemlösa.
  • Kulturella skillnader, exempelvis nyanlända och minoritetsgrupper.
  • Hälsoproblem, personer med kroniska eller allvarliga sjukdomar.
  • Sociala hinder, personer som kan utsättas för diskriminering på grund av genus, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning, funktionsnedsättning med mera. Personer med begränsad social kompetens, antisocialt eller riskabelt beteende; människor i en osäker situation (ex) brottslingar, (ex-) drog- eller alkoholmissbrukare; unga och / eller ensamstående föräldrar, föräldralösa.
  • Geografiska hinder. Personer från landsbygdsområden som bor på små öar eller i perifera regioner. Personer från urbana områden som är socioekonomiskt utsatta.

Det finns en strategi för inkludering och mångfald inom Erasmus+ Ung och Aktiv som Europeiska kommissionen har tagit fram. 

Erasmus+ Inclusion and Diversity Strategy - in the field of Youth (engelsk text)

Programhandledning

Det är viktigt att ni läser om målen och prioriteringarna i programhandledningen och tänker igenom ordentligt hur ni ska koppla ert projekt till dem. 

Programhandledning för Erasmus+