Lokala överenskommelser

Bidrag till idéburna organisationer som tillsammans med kommuner, landsting eller regioner ska stimulera framväxten av lokala och regionala överenskommelser.

Ansökningstid

Det här bidraget går inte längre att söka.

Ni kan söka bidraget

Ideella föreningar, ideella förening med andra ideella föreningar som medlemmar, stiftelser utan vinstsyfte, trossamfund, kooperativ.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors prioriteringar

Vi prioriterar projekt i kommuner som ligger i startgroparna för att teckna en överenskommelse eller de som redan har påbörjat en sådan process.

Bidragets storlek

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har 2 430 000 kr att fördela 2014. Bidragets storlek kan variera, till exempel beroende på var i processen som parterna befinner sig och vilka behov som därmed finns lokalt och regionalt.

Projektens längd

Projektens längd är max 1 år med start från och med beslutsdatum. Projekten ska slutredovisas senast tre månader efter projektets slut.

Det här kan bidraget gå till

Bidraget ska stödja initiativ där parterna vill påbörja en dialog eller förstärka en redan påbörjad dialog för att ta fram en lokal eller regional överenskommelse. Överenskommelserna ska utgå från den så kallade nationella Överenskommelsen inom det sociala området.

Bidraget kan till exempel gå till samordnare för föreningarna lokalt och vid behov till en processledare för själva överenskommelsearbetet, konferens- och möteskostnader, digital plattform, trycksaker, slutkonferens, dokumentation och efterarbete när överenskommelsen undertecknats.

Bidraget kan också gå till revisionskostnader kopplade till projektet i de fall bidraget överstiger fem prisbasbelopp (för närvarande 44 400 kr).