Lena Nybergs tankar om ungdomsperspektivet i våra myndigheter

Vad är ett ungdomspolitiskt perspektiv?

Att ha ett ungdomsperspektiv är egentligen inte svårare än att ha ett medborgarperspektiv. Unga är ju också medborgare. Och vad behövs då? Jo, det behövs kunskap om gruppen unga, till exempel i form av statistik och utredningar,  och att man lyssnar på ungdomarna själva. Unga är heller ingen homogen grupp och har vitt skilda förutsättningar och behov. Ta till exempel unga nyanlända. Där är det många instanser som inte har ett ungdomsperspektiv i första hand. 

Varför ska man ha ett ungdomsperspektiv som statlig myndighet? 

Det är väl ytterst få myndigheter, om ens någon, som kan säga att deras verksamhet inte berör unga i någon grad. Och då behövs ett ungdomsperspektiv för att fatta klokare beslut. Det är otroligt lätt att utgå från sitt eget perspektiv. Men vi vuxna vet inte hur det är att vara ung idag, just här och nu. Det vet unga mycket bättre själva. 

Det är dessutom en viktig demokratisk aspekt att barn och unga som oftast inte är delaktiga i beslutsfattandet blir hörda och att deras åsikter också värderas. Ju längre man är från att ha mandat och medbestämmande desto viktigare blir det att kunna påverka via de forum och kanaler som vi kan erbjuda. 

Vad händer med ungdomsperspektivet om Barnkonventionen blir lag?

Barnkonventionen är en bra hävstång för att fler ska bli medvetna om barn och ungas rättigheter. Konventionen stärker barn- och ungas ställning åtminstone fram till att de är 18 år. Men det är en allvarlig gräns att fylla 18 år. Sedan kastas man ut i en vuxenvärld som kan vara ganska hård, till exempel i mötet med psykiatrin eller i migrationsfrågor. Unga vuxna kan ha särskilda behov som inte alltid tillgodoses.

Myndigheter har många perspektiv att förhålla sig till, barn- och unga, jämställdhet, hbtq etc. Hur ska man kunna se till alla perspektiv?

Ofta sammanfaller ju olika perspektiv, det behöver inte vara komplicerat. Inflytandefrågan till exempel förenar ofta alla perspektiv, ta fasta på det. Men är det så att din verksamhet har begränsade resurser så är det lättare att ta till sig den kunskap som finns än att försöka skapa den själv. Här ser jag att vi på MUCF har en viktig roll att fylla i att vara ett stöd till andra myndigheter. Vårt uppdrag är att ta reda på vad unga tycker och tänker så det finns mycket fakta och statistik att ta del av hos oss. 

Lenas Nybergs tips: Så kan du jobba med ungdomsperspektivet!

  • Lyssna på unga själva. Intervjua unga, ha ett ungdomsforum - möjligheterna är många!
  • Skapa strukturer och checklistor på din myndighet för att inte tappa alla viktiga perspektiv. 
  • Samverka med andra! Ibland har vi liknande uppdrag och då är det jättebra att samverka. Det underlättar allas vårt uppdrag och det ger ett bättre resultat och mereffekter. Men samarbeta inte för sakens skull, flagga om samarbetet inte längre är fruktbart. 
  • Du som medarbetare kan påtala vikten av att ha bra kvalitet i era beslutsunderlag. 
  • Ta hjälp av det civila samhället! De har andra förutsättningar att skapa dialog med unga som ibland kan misstro etablissemanget.