Kultur och fritid

Kultur- och fritidsaktiviteter är viktiga för avkoppling, hälsa, personlig utveckling och förståelse av omvärlden.

Ung person med mikrofon och en trummis i bakgrunden.

Fritidens betydelse

Fritidsaktiviteter har en positiv inverkan på ungas liv! Unga som har lagom mycket fritid och som är nöjda med sin fritid har lägre risk för att uppleva symptom på psykisk ohälsa. 

Ung idag - rapport om ungas fritid

MUCF följer ungas levnadsvillkor och publicerar årligen en Ung idag-rapport med olika teman. Rapporterna baseras på undersökningar bland unga 16–25 år. I år lyfter vi särskilt fram fritiden i Ungas rätt till en meningsfull fritid – tillgång, trygghet och hinder. Ung idag 2020. Nedan sammanfattas ett litet urval av resultaten:

Idrott och kultur

 • Sju av tio unga idrottar på fritiden varje vecka. Drygt sex av tio unga idrottar utanför en förening och ungefär tre av tio unga idrottar inom en förening varje vecka.
 • Tjejer med utländsk bakgrund idrottar i mindre utsträckning på fritiden jämfört med andra unga.
 • En av tre unga i åldern 16–25 år utövar kultur varje vecka. Störst är andelen bland tjejer 16-19 år där nästan hälften utövar kultur varje vecka. En relativt stor andel killar uppger att de aldrig tar del av kulturella fritidsaktiviteter.

Föreningsverksamhet och öppen fritidsverksamhet

 • Sex av tio unga är medlemmar i en förening, men andelen minskar över tid.
 • Cirka sju procent av unga 16-25 år besöker öppen fritidsverksamhet varje månad. I åldrarna 16–19 år är andelen 13 procent.
 • Unga utrikes födda samt unga som definierar sig som killar besöker i större utsträckning öppen fritidsverksamhet.

Hinder för deltagande

Ung idag 2020-rapporten visar de vanligaste orsakerna till att unga avstår från fritidsaktiviteter och i vilken utsträckning unga känner sig trygga på sin fritid.

 • De vanligaste hindren för deltagande är att inte ha tid på grund av skola eller arbete, att aktiviteten är för dyr, för svår eller att det är svårt att ta sig till aktiviteten.
 • Det är vanligare att unga utrikes födda, unga hbtq-personer och unga tjejer upplever hinder att delta i fritidsaktiviteter.
 • Var tredje ung med funktionsnedsättning och var fjärde ung hbtq-person har avstått från fritidsaktiviteter av rädsla för att bli dåligt bemötta.

Unga kan även tillhöra flera grupper samtidigt. De hinder som dessa unga möter är med stor sannolikhet större än för de unga som bara tillhör en av grupperna.

Ungas rätt till en meningsfull fritid – tillgång, trygghet och hinder

Vilka kultur- och fritidsaktiviteter utövar unga där du bor?

Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga! För kommuner, stadsdelar och regioner finns möjligheten att genomföra ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Lupp är en bred enkät som är anpassad för olika åldersgrupper mellan 13-25 år och finns tillgänglig på flera språk. Undersökningen visar på hur de unga ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, hälsa och trygghet, fritiden och sin egen framtid.

Ungdomsenkäten Lupp

Mer kunskap om ungas fritid

MUCF har tagit fram en mängd kunskap om unga och fritid. För dig som arbetar inom kultur och fritidsområdet rekommenderar vi särskilt:

 • Ungidag.se: webbportal med aktuell statistik om levnadsvillkoren för unga i åldrarna 13-25 år. Uppgifterna samlas in från tolv myndigheter.
 • Unga med attityd 2019, del 3, Hälsa, fritid och framtid: rapport om ungas attityder till sin hälsa, fritid och föreningsliv, religion och tro och synen på livet och framtiden.
 • Fokus 14 - om ungas fritid och organisering: rapport som belyser ett brett spektrum av ungas fritid. Baserad på en mängd undersökningar och intervjuer med unga, kommuner, fritidsaktörer och forskarstudier.
 • Fokus 12 – om unga med funktionsnedsättning: rapport som ger en bred beskrivning av livsvillkoren för unga med funktionsnedsättning. Se särskilt kapitel 6 om Kultur, fritid och föreningsliv.
 • Bidrag till sommarlovsaktiviteter: sammanfattning av erfarenheterna från de 290 kommuner som tog del av 2017 års statsbidrag för att utveckla kostnadsfria sommarlovsaktiviteter.

Rapporter och publikationer om unga och fritid

ungidag.se