Krav på projekt till ungas etablering

För att kunna få bidrag ska projekten uppfylla de krav som regeringen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer.

Regeringens krav

Projekten ska leva upp till villkoren som beskrivs i förordning, regeringsbeslut eller regleringsbrev.

Bedömning av ansökan

Vi bedömer ansökan utifrån följande bedömningsgrunder:

Syfte och relevans (max 40 poäng)

Vi bedömer om:

 • projektet är relevant i förhållande till förordningens syfte
 • valda målgrupper är relevanta för projektets mål och syfte
 • de kommuner och samordningsförbund som inte har någon sådan befintlig verksamhet ska prioriteras
 • unga mellan 20-25 år prioriteras där unga nyanlända särskilt beaktas

Kvalitet (max 40 poäng)

Vi bedömer om:

 • projektets mål, aktiviteter, metoder, resultat och budget hänger ihop på ett trovärdigt sätt
 • alla projektets faser är beskrivna och kvalitativa (förberedelse, genomförande, uppföljning och utvärdering)
 • målgruppen deltar i projektplaneringen och har en roll i projektet under projektets gång
 • projektet är skäligt utifrån kostnadssynpunkt

Resultat och effekter (max 20 poäng)

Vi bedömer om:

 • det förväntade resultatet är relevant och tillämpligt (för de individer som ska nås)
 • resultaten tas tillvara inom kommunens eller samordningsförbundets ordinarie verksamhet
 • metoderna för projektresultatens spridning utanför organisationen är ändamålsenliga

Ett projekt kan få maximalt 100 poäng