Krav på projekt för lokala resurscenter

För att kunna få bidrag ska projekten uppfylla de krav som regeringen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer.

Regeringens krav

Projektet ska leva upp till villkoren som beskrivs i bidragets förordning, regeringsbeslut eller regleringsbrev.

Bedömning av ansökan

Vi bedömer ansökan utifrån följande tre bedömningsgrunder:

Syfte och relevans (max 40 poäng)

Vi bedömer om:

 • Projektet är relevant i förhållande till förordningens syfte.
 • Valda målgrupper är relevanta för projektets mål och syfte.
 • Organisationer har förutsättningar att bedriva ett långsiktigt arbete med demokratifrågor lokalt.
 • Organisationer samarbetar med (eller har ett stöd för verksamheten från) kommunen, stadsdelsförvaltningen eller annan kommunal verksamhet. Hur samarbetet ska gå till ska vara nedtecknat i en gemensam avsiktsförklaring.

Kvalitet (max 40 poäng)

Vi bedömer om:

 • Projektets mål, aktiviteter, metoder, resultat och budget hänger ihop på ett trovärdigt sätt.
 • Alla projektets faser är väl beskrivna och kvalitativa (förberedelse, genomförande, uppföljning, utvärdering).
 • Målgruppen deltar i projektplaneringen och har en roll i projektet under projektets gång.
 • Projektet är skäligt utifrån kostnadssynpunkt.

Resultat och effekter (max 20 poäng)

Vi bedömer om:

 • Det förväntade resultatet är relevant på individ- och organisationsnivå och om det är tillämpligt på lokal/nationell nivå.
 • Projektresultaten tas tillvara inom organisationen på ett strukturerat sätt.
 • Metoderna för projektresultatens spridning utanför organisationen är ändamålsenliga.

Ett projekt kan maximalt få 100 poäng totalt.