Kommuner

Kommuner fördelar olika bidrag till ideella föreningar. Föreningsstöd är en så kallad frivillig verksamhet i kommunen. Kommunen styr över utformningen av bidragsgivningen mot bakgrund av den kommunala självstyrelsen. Kommunalt självstyre är en grundläggande princip i det svenska samhället.

Det finns alltså olika möjligheter och förutsättningar att söka bidrag i olika kommuner. Faktorer som kan variera är:

 • Vilka bidrag som erbjuds och när. De centrala områden som kommunala föreningsbidraget riktas mot är barn och ungdom, idrott, kultur och stärka den lokala demokratin.
 • Regler och riktlinjer för bidrag.
 • Vilka nämnder som ansvarar för föreningsbidrag.
 • Ansökningsperioder.

De kommunala medlen fördelas utifrån olika principer för att stödja kommunens mål. Det är kommunfullmäktige som tar beslut om inriktning för verksamhet och ekonomi och beslutar vilka nämnder som ska ha ansvar för föreningsbidrag. Vänd dig till politikerna eller ansvariga tjänstepersonerna i din kommun om du har synpunkter. Kommunallagen, kommunfullmäktiges bestämmelser och nämndernas riktlinjer, utgör ett sammanhållet system för kommunernas bidragsgivning till föreningslivet.

Kommunalt föreningsstöd finns i olika former, till exempel:

 • organisationsbidrag
 • projektbidrag
 • uppdragsersättning
 • aktivitetsbidrag
 • verksamhetsbidrag
 • samlingslokalsstöd.

Ersättning för utförd tjänst

Föreningsbidrag skiljer sig från uppdragsersättning, eftersom uppdragsersättning är den ersättning som en organisation får för att utföra en tjänst. Ett exempel är när kommunen beslutar om en insats enligt socialtjänstlagen och uppdrar åt en ideell förening att genomföra den beslutade insatsen. Uppdraget innebär att kommunen köper en tjänst av föreningen och ersättningen för uppdragets utförande räknas inte som ett bidrag.

Föreningsregister

De flesta kommuner har föreningsregister som föreningarna kan registrera sig i frivilligt. Registrera din förening om ni inte finns med. I föreningsregistret hittar du kontaktuppgifter till föreningarna. I till exempel Växjö kommuns föreningsregistret kan föreningarna själva göra bland annat bokningsförfrågningar på lokaler.

Kommunalt regelverk för bidragsgivning

Här redovisar vi det som vanligen krävs för att få bidrag från kommunen. Föreningen ska vara uppbyggd och fungera enligt principer som främjar demokrati och jämställdhet. Den ska ha sitt säte i kommunen. Bidragsmottagande förening ska vara en förening i juridisk mening, det vill säga:

 • vara registrerad hos Skatteverket som förening,
 • ha stadgar,
 • vara icke vinstdrivande,
 • ha revisorer,
 • frivilligt medlemskap,
 • styrelse som väljs av medlemmarna enligt demokratiska principer,
 • ha en ordnad ekonomi och årligen upprätta ekonomisk redovisning med resultat- och balansräkning,
 • ha årsmöte då verksamhets-, års- och revisionsberättelse godkänns, årsmötesprotokoll,
 • ha ett bankkonto, bankgiro eller plusgiro registrerat i föreningens namn.

I alla kommuner finns fastställda riktlinjer om vilka handlingar (till exempel årsredovisning, verksamhetsberättelse och liknande) som ska bifogas ansökan om föreningsbidrag. Omfattningen av skriftliga riktlinjer varierar mellan kommunerna och hänger till viss del samman med kommunernas storlek och nämndernas verksamhet.

Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra att föreningen stängs av från bidrag och/eller blir återbetalningsskyldig. Kommunen kan även polisanmäla misstänkt bedrägligt beteende.

Många kommuner inhämtar synpunkter från lokala föreningslivet när riktlinjerna för föreningsbidraget revideras.

För att hitta rätt information om det stöd som kommunen ger till lokala föreningslivet krävs det att ha en viss kunskap om hur kommunen fungerar och vart man ska vända sig i olika frågor.

I de flesta kommuner är det kultur- och fritidsförvaltningen som ansvarar för föreningsbidraget. Det kan även finnas bidrag hos andra förvaltningar inom kommunen, till exempel social- och omsorgsförvaltningen. 

Länklista till alla kommuner

De flesta av Sveriges 290 kommuner ger bidrag till sina lokala föreningar. Välj din kommun nedan för att veta mer om vilka bidrag som ni kan söka och vilka krav som ställs.

Kommunernas webbplatser ser väldigt olika ut. Bidrag kan finnas under flera olika sidor, men kan även vara samlade under en specifik sida.

A

B

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Å

Ä

Ö