Internationell ungdomspolitik

Sedan 2002 finns ett särskilt ungdomspolitiskt ramverk inom Europeiska unionen, grundat på principerna om aktivt deltagande och lika tillgångar till möjligheter. Samarbetet bedrivs i samverkan med andra politikområden med fokus på unga människor, till exempel utbildning och sysselsättning. 

Tre unga människor samtalar i stadsmiljö.

Sverige har varit aktiv i den dialog som lett fram till dagens europeiska ungdomspolitik. Sverige deltar också i internationellt ungdomspolitiskt samarbete inom ramen för bland annat FN och Nordiska ministerrådet.

EU:s ungdomsstrategi 2019-2027

Den Europeiska kommissionen presenterade i maj 2018 ett förslag till Europeiska unionens nya ungdomsstrategi för 2019–2027. Ungdomsstrategin antogs vid rådsmötet den 26 november 2018 i form av en resolution. Strategin finns att läsa eller ladda ned på svenska. 

Engagera, sammanföra och stärka ungdomar - EU:s nya ungdomsstrategi

Ungdomsstrategin syftar huvudsakligen till att ge unga i åldern 16 till 29 år mer makt över sina egna liv, uppmuntra unga att vara aktiva medborgare och bidra till att förebygga socialt utanförskap bland unga. Ett ytterligare syfte för EU:s ungdomsstrategi är att se till att de politiska besluten påverkar ungdomar i en mer positiv riktning. 

Verksamheten inom det ungdomspolitiska samarbetet kommer därför att koncentreras till tre åtgärdsområden: 

  • ENGAGERA: Att främja ungdomars deltagande i det demokratiska livet. 
  • SAMMANFÖRA: Att sammanföra unga människor i och utanför EU för att främja volontärarbete, utbytesstudier, solidaritet och interkulturell förståelse. 
  • STÄRKA: Att öka ungdomars medbestämmande genom att göra ungdomsarbetet mer kvalitativt och innovativt samt öka erkännandet av sådana erfarenheter.

Även på EU-nivå utvärderar och analyserar man ungdomspolitiken. Eurostat redovisar ungdomsstatistik i form av 41indikatorer på ungdomsområdet. Var tredje år publiceras rapporten EU Youth Report med fakta och statistik om unga i EU.

Eurostats 41 indikatorer på ungdomsområdet

EU Youth Report från 2018: Situation of young people in the European Union 

Mer om EU:s ungdomsstrategi och de olika verktygen och initiativen som är kopplade till den finns att läsa på EU-kommissionens webbplats. 

EU Youth Strategy

EU:s ungdomsprogram

Programmen Erasmus+ Ung och Aktiv och Europeiska solidaritetskåren är EU:s främsta verktyg för att genomföra den gemensamma europeiska ungdomspolitiken. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är Sveriges nationella kontor för dessa program. MUCF marknadsför och genomför programmet på nationell nivå och fungerar som en länk mellan EU-kommissionen, projekten och ungdomarna som deltar. 

Erasmus+ Ung och Aktiv

Europeiska Solidaritetskåren

2021 inleds en ny, sjuårig programperiod för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren som varar till slutet av 2027. Läs mer om nya möjligheter och förändringar som väntas i och med den nya programperioden.   

Ny programperiod för EU-programmen (2021-2027) 

Sverige deltar också i internationellt ungdomspolitiskt samarbete inom ramen för EU, FN, Europarådet, Nordbuk, Nordiska ministerrådet, Barentsrådet, Östersjöstrategin samt Östersjöstaternas råd.