Insatser för unga som varken arbetar eller studerar

Bidrag till samverkansinsatser för unga som varken arbetar eller studerar.

Miljö: Storkök. Tre kockar lagar mat.

Bidrag till kommuner och samordningsförbund för att underlätta etablering i arbets- och samhällslivet för unga som varken arbetar eller studerar eller som löper risk att hamna i en sådan situation. Verksamheten ska i huvudsak riktas till unga och unga nyanlända i åldern 15-25 år.

I samverkan med andra
Verksamheten ska ske i samverkan med olika samhällsaktörer, som till exempel landsting, myndigheter, näringsliv och organisationer inom det civila samhället. I de planerade eller befintliga verksamheterna ska uppsökande arbete ingå för att nå unga som varken arbetar eller studerar.

Ansökan

Sista ansökningsdag  är den 15 mars 2017. Ni ansöker i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors ansökningssystem.

Ni kan söka bidraget

Kommuner och samordningsförbund som bedriver eller vill bedriva särskild verksamhet riktade till unga som varken arbetar eller studerar.

Prioriteringar

Vi prioriterar:

  • kommuner och samordningsförbund som inte har någon befintlig verksamhet till unga som varken arbetar eller studerar
  • de verksamheter som riktas till unga mellan 20-25 år och där unga nyanländas behov särskilt beaktas

Bidragets storlek

Under 2017 har MUCF 17,6 miljoner kronor att fördela. MUCF har fått i uppdrag att fördela bidraget under 2016-2018.

Projektets starttid och längd

Projektet kan tidigast starta 1 juni 2017 och pågå i högst 12 månader.