Insatser för unga från de nationella minoriteterna

MUCF arbetar för att förbättra förutsättningarna för engagemang och inflytande för unga från de nationella minoriteterna.

Flaggor från nationella minoriteter i Sverige

Under 2021 har MUCF i uppdrag att genomföra insatser som bidrar till att förbättra förutsättningarna för engagemang och inflytande för unga från de nationella minoriteterna. Arbetet ska ske i samarbete med de nationella minoriteternas ungdomsförbund och i uppdraget ingår att utöka organisationernas nätverk med andra ungdomsorganisationer.

Tillsammans med de nationella minoriteternas ungdomsförbund kommer MUCF under våren 2021 att arbeta med att utforma och planera för uppdragets genomförande. Denna sida kommer att uppdateras med mer information efter hand.

Om nationella minoriteter

Sedan år 2000 är samer, tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar erkända som nationella minoriteter i Sverige. Minoritetsspråken är samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Samerna är dessutom erkända som urfolk.

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk gäller i hela Sverige. Den beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har i hela landet och inom de speciella förvaltningsområden som finns för samiska, meänkieli och finska.

Av lagen framgår bland annat att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken och i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.

Möjlighet till inflytande

Vidare framgår att förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor. Myndigheterna ska särskilt främja barns och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem och anpassa formerna för detta till deras förutsättningar.

Länsstyrelsen i Stockholm har tillsammans med Sametinget ett särskilt uppdrag inom minoritetspolitiken. De ska tillsammans samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landets kommuner och myndigheter.

För mer information om de nationella minoriteterna:

https://www.minoritet.se/