Information till civilsamhället med anledning av coronaviruset

Här hittar du den senaste informationen om stöd till civilsamhället relaterat till corona. Informationen uppdateras löpande.

Stödpaket från regeringen

- Information om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet. De flesta av åtgärderna är även stöd till aktörer inom civilsamhället.

Lagar, restriktioner, lättnader och råd

- Information som berör civilsamhället med anledning av coronaviruset

Frågor och svar

- Frågor och svar som rör aktörer inom civilsamhället med anledning av coronaviruset

Rapport: Ett år av utmaningar... Uppföljning av ideella föreningars villkor 2021

Varje år följer MUCF upp villkoren för det civila samhället och hur dessa utvecklas över tid. Här kan du ladda ner rapporten.

Vi har levt i en pandemi i över ett år, vilket givetvis sätter sina spår i det civila samhället som i stora delar har fått ställa in eller ställa om sina verksamheter. När förutsättningarna att bedriva verksamhet förändras på det sättet, påverkas föreningarnas möjlighet att bedriva påverkansarbete, det ger negativa konsekvenser för ekonomin och risken att tappa medlemmar är stor. 

Å andra sidan visar rapporten också att många ideella föreningar står starka, även under en pandemi. Det är inte fler som funderar på att lägga ner sin verksamhet jämfört med tidigare och många tror sig ha goda möjligheter att utveckla sin verksamhet under kommande år. 

Det civila samhället har en viktig roll och en lärdom från flyktingvågen 2015 är dess betydelse i krissituationer. Det är därför viktigt med en bra och ständig dialog mellan offentliga aktörer och det civila samhället. Med bakgrund i rapportens resultat finns det anledning att, från det offentligas sida, utvärdera hur samarbetet har fungerat under pandemin. 

Rapport: En mångfald av villkor och förutsättningar - en fördjupad uppföljning av det civila samhällets villkor

2021 års rapport som du kan ladda ner här belyser utvecklingen av ideella föreningars villkor över tid och deras resonemang om villkoren. Den bygger på enkätundersökningar mellan 2012 och 2018 och intervjuer med ett tjugotal ideella föreningar.

Resultaten visar att förutsättningarna har varit stabila och att de flesta föreningar har goda villkor. På kort tid har dock det civila samhällets förutsättningar förändrats kraftigt på grund av coronpandemin.

Många föreningar vittnar om inställd verksamhet, minskade intäkter och en oro för framtiden. I slutet av rapporten finns en nulägesanalys om det civila samhället och coronapandemin.

Lägesrapport: Coronakrisens konsekvenser för civilsamhället

Drygt 300 personer bidrog till lägesrapporten ”Coronakrisens konsekvenser för det civila samhället - lägesbild oktober 2020”.

Här ser vi bland mycket annat att:

  • 8 av 10 organisationers verksamhet har påverkats av pandemin.
  • 9 av 10 organisationers ekonomi har påverkats negativt av pandemin.
  • funktionsvariation, ålder och digital kompetens påverkar förutsättningarna för att delta och vara aktiv i civilsamhället under pandemin
  • organisationerna förväntar sig att pandemin leder till ökad psykisk ohälsa, minskad tillgång till stöd och minskat deltagande i civilsamhället bland deras målgrupper
  • organisationerna efterfrågar ekonomiskt stöd och dialog för att hantera konsekvenserna av pandemin

Resultaten presenteras i kapitel som handlar om;

  • påverkan på verksamhet,
  • påverkan på ekonomi,
  • stödpaket från regeringen,
  • påverkan på demokratiska processer och
  • långsiktiga konsekvenser.

Rapporten avrundas med ett avslutande resonemang om framtiden.