Information om hur Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren påverkas av coronaviruset

På grund av coronapandemin är det fortsatt mycket svårt att genomföra internationella utbyten och samarbeten. På den här sidan sammanställer vi hur programverksamheten påverkas och ger råd till organisationer som genomför eller planerar att genomföra internationella projekt. 

Som nationellt programkontor för Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren är vi väl medvetna om hur svår och oviss denna situation är för er som bedriver internationella utbyten och samarbeten.

MUCF bevakar noga konsekvenserna av det nya coronavirusets (covid-19) utveckling och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, Utrikesdepartementet och EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC) ger. Vi uppmanar alla organisationer som genomför eller planerar att genomföra internationella projekt inom de närmsta månaderna att göra detsamma.

Inom ramen för vårt uppdrag arbetar MUCF för att vara ett så tydligt och bra stöd till organisationer som möjligt. Alla som driver projekt som berörs och har frågor är alltid välkomna att kontakta MUCF på telefon eller via e-post. MUCF för även en tät dialog med EU-kommissionen och andra nationella programkontor för Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren om konsekvenser av coronavirusets utveckling och hantering av dessa.

Råd till organisationer som genomför eller planerar projekt

De flesta projekt som har beviljats EU-medel från MUCF innefattar internationella mobiliteter.

Samtliga länder i Europa berörs på ett eller annat sätt av Coronapandemin, men hanteringen ser olika ut från land till land. Det är därför mycket viktigt att alla organisationer som driver internationella projekt har nära kontakt med sina partnerorganisationer samt bevakar utvecklingen i de länder som de samarbetar med eller har för avsikt att besöka eller passera igenom.

Varje enskilt projekt måste hanteras separat utifrån de omständigheter som föreligger i det projektet. I första hand rekommenderar MUCF att alla bokningar av till exempel flygbiljetter och hotell görs som avbokningsbara. Organisationer kan också överväga att flytta möten eller genomföra dem digitalt, senarelägga resor och omfördela uppgifter inom projektet.

Force majeure

I de fall där ett projekt har haft utgifter, till exempel för biljetter, och sedan inte har kunnat genomföra projektet kan i vissa fall force majeure åberopas. Force majeure är en juridisk term som innebär att det finns omständigheter som kan frigöra en avtalspart från ett avtal. Coronavirusets utveckling kan vara en sådan omständighet, men det är viktigt att kontakta den myndighet som har beviljat projektmedlen för mobiliteten innan man tar detta för givet (i Sverige är detta MUCF).

Flytta eller utöka projektmedel

Det finns också utökade möjligheter att inom ramen för de beviljade projektmedlen flytta medel mellan de olika budgetposterna. I vissa undantagsfall kan också projektmedlen utökas för att täcka kostnader som uppstått under coronapandemin, men i första hand ska de beviljade medlen täcka kostnader som uppstått under projekttiden.

Digitala projekt

Många organisationer har i nuläget svårt att genomföra fysiska mobiliteter och EU-kommissionen har därför gett ut riktlinjer gällande digitala mobiliteter. Men eftersom fysiska mobiliteter är en primär del av programmet rekommenderar MUCF att organisationer i första hand planerar för fysiska mobiliteter eller en kombination av digitala och fysiska mobiliteter. Om mobiliteten genomförs digitalt så kommer budgeten för aktiviteten sänkas. Själva programguiden har inte ändrats, vilket innebär att man inte kan ansöka om att genomföra delar av ett projekt digitalt utan man måste planera för att genomföra mobiliteterna fysiskt. Om ni funderar på att genomföra er mobilitet digitalt, kontakta MUCF för mer information.

Tillägg i avtal

Alla projekt som är pågående eller som beviljas under 2020 kommer att få ett speciellt tillägg till sitt avtal, i vilket det framgår vilka speciella budgetregler som gäller för projekt som påverkas av Coronapandemin. MUCF har skickat ut dessa tillägg under sommaren 2020.

Håll dig uppdaterad

Flera länder i Europa har infört speciella bestämmelser för inresor i landet eller karantän. MUCF rekommenderar därför att organisationer kontrollerar informationen som finns via Sveriges ambassad i det aktuella landet.

Sweden Abroads webbplats

EU-kommissionen har också tagit fram ett verktyg är de har samlat information om EU-ländernas regler för bland annat inresor och karantänsbestämmelser

Re-open EU

MUCF ger inga reserekommendationer, utan beslut om resor är respektive organisation ansvarig för. Utrikesdepartementet har under en längre tid avrått från alla icke-nödvändiga resor, men har nu öppnat upp för resor till vissa länder. MUCF rekommenderar att alla organisationer följer Utrikesdepartementets reserekommendationer.

Vanliga frågor och svar

Ta del av våra svar på vanliga frågor som vi får från verksamheter som planerar eller genomför internationella projekt. Vi ser över och uppdaterar sidan kontinuerligt.

Frågor och svar om internationella projekt med anledning av coronaviruset

Inställda och uppskjutna internationella utbildningar

Inga internationella utbildningar via det europeiska resurscentrumet SALTO-Youth, inklusive TCA- och NET-aktiviteter, kommer genomföras innan den 1 september 2020. De svenska deltagare som har anmält sig eller blivit antagna till utbildningar informeras separat.

Stöd och konsultation av MUCF

Vid frågor eller behov av stöd i hur enskilda projekt inom Erasmus+ eller Europeiska Solidaritetskåren kan hanteras, välkommen att kontakta MUCF på 010-160 10 00 eller via e-post erasmusplus@mucf.se eller esc@mucf.se.

Länkar för mer information

Information om coronaviruset på Folkhälsomyndighetens webbplats

Information om vilka länder som UD avråder från resor till på regeringens webbplats

Information om den aktuella spridningssituationen på Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomars webbplats

Praktiska råd till deltagare inom Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren (EU-kommissionens webbplats)

Frågor och svar från EU-kommissionen till organisationer och enskilda deltagare inom Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren

Information om inrese- och karantänsbestämmelser i de olika EU-länderna (EU:s webbplats)