Inflytande och representation

Ett viktigt mål inom politiken för det civila samhället är att förbättra föreningars, organisationers och andra ideella verksamheters villkor så att de i ännu högre grad än idag kan engagera medborgare och spela en roll i demokratin. Ett av målen för ungdomspolitiken är att alla unga ska ha verklig tillgång till inflytande.

Engagerade ungdomar i en folksamling

Vårt arbete med ungas inflytande och representation

Ett av målen för den svenska ungdomspolitiken är att alla unga, även de mest resurssvaga, ska ha verklig tillgång till inflytande. Det är också ett av de gemensamma målen för det ungdomspolitiska samarbetet inom EU. Enligt ramverket för det ungdomspolitiska samarbetet ska alla EU-länder jobba för att förbättra ungas möjligheter att delta i lokalsamhället och i den representativa demokratin.

Sveriges ungdomspolitik

Ungas intresse av politik

Andelen unga 16-25 år som är intresserade av politik var 43 procent 2015. En större andel killar än tjejer är intresserade av politik. Bland killar var andelen 47 procent och bland tjejer 40 procent vid 2015 års mätning. Andelen politiskt intresserade tjejer har ökat sedan 2012, då andelen var 31 procent.

Andelen unga 16-25 år som upplevde att de har möjligheter att föra fram idéer till beslutsfattare i kommunen är 17 procent 2015. Nivån ligger på samma nivå som 2012, men är högre jämfört med 2004 då andelen var 9 procent.

Fokus 10 – en analys av ungas inflytande

I rapporten Fokus 10 belyser vi ungas möjligheter till inflytande och delaktighet i den representativa demokratin, i familjen, i skolan, i arbetslivet och på fritiden. Vi studerar också ungas ideella engagemang, förtroendet för demokratin och känslan av att vara delaktig i samhället.

Fokus 10 – en analys av ungas inflytande

Ta reda på om unga har inflytande på din ort

Känner unga sig delaktiga där du bor? Det kan din kommun ta reda på genom att delta i ungdomsenkäten Lupp. Idag har cirka hälften av landets kommuner gjort Lupp.

Ungdomsenkäten Lupp - ta reda på hur det ser ut just där du bor

Statistik om unga

Ta reda på mer om ungas inflytande och representation i webbportalen Ungidag.se. Där hittar du den senaste statistiken om unga från tolv myndigheter och Riksidrottsförbundet.

ungidag.se

Vårt arbete med politiken för det civila samhället

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har fått i uppdrag att stödja regeringen i arbetet med frågor som rör det civila samhället. Ett viktigt mål inom politiken för det civila samhället är att förbättra föreningars, organisationers och andra ideella verksamheters villkor så att de i ännu högre grad än idag kan engagera medborgare och spela en roll i demokratin.

Politiken för det civila samhället

Partsgemensamt forum

Partsgemensamt forum är en mötesplats för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhällets organisationer. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor sammankallar och administrerar forumet.

Partsgemensamt forum

Koden för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen

Koden är ett verktyg till organisationer för att analysera hur involverade de är i en viss politisk process. På motsvarande vis kan den användas av myndigheter för att se över hur de involverar organisationer i beslutsprocesser. Kodens matris kan också användas för att planera politiska aktiviteter.

Koden - ett verktyg för inflytande